Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bony

Sprzedaż premiowa w postaci bonów na usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów.

Planuje Pan uruchomić, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży paliw, sprzedaż premiową dla klientów, którzy dokonają zakupów w większych ilościach. Premią będą bony uprawniajace do skorzystania z usług gastronomicznych na określoną tym bonem wartość. Dla potwierdzenia wydania nagrody – bonu wydawany będzie dokument z określoną ilością zakupionego przez klienta pali ...

Czy dopłaty do posiłków wydawanych pracownikom oraz emerytom i rencistom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze z dnia 12.05.2003 r. Nr II-1/411/19/2003/1 w zakresie dopłat do obiadów sprzedawanych pracownikom wydawanych na podstawie kart abonamentowych oraz korzystania z ...

Opodatkowanie kuponów premiowych przyznawanych firmom oraz pracownikom tychże jednostek w ramach akcji wsparcia sprzedaży.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22 marca 2004r. (uzupełnione 14.04.2004r.) dotyczące opodatkowania kuponów premiowych przyznawanych firmom oraz pracownikom tychże jednostek w ramach prowadzonych akcji wsparcia sprzedaży na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald uprzejmie informuje ...

Emeryci i renciści otrzymali bony i talony towarowe w zwiąku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy do wysokości 2.280,00 zł. Czy emeryci i renciści naszego zakładu pracy otrzymujący bony, talony towarowe o wartości nieprzekraczającej 2.280,00 zł powinni zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10% ?

Zgodnie z przepisem art.21 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (t.j. Dz.U. Nr 14 poz.176 z 2000 r. ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spół ...

dotyczy świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez emerytów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.04.2004 r. w sprawie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i ...


Czy w myśl przepisów ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 r. przekazanie bonów, talonów oraz zakup usług obcych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, póz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004 r. (złożone w tut. Urzędzie w dniu 20.05.2004 r.) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: Przekazanie bonów, talonów swoim pracownikom, z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ...

Czy świadczenia rzeczowe w formie bonów, talonów, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, przyznawane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2003 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania świadczeń rzeczowych w formie bonów, talonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi przyznane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socj ...

Czy należy opodatkować bony wydane członkom zarządu? Podatnik wyraził stanowisko, iż są one wolne od opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt.68a updof, jako nieodpłatne świadczenie o którym mowa w art.20 ust.1 w/w ustawy.

Związek pismem z dnia 04.08.2004 zwrócił się z prośbą w sprawie opodatkowania bonów, wyrażając stanowisko, , iż są one wolne od opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt.68a updof, jako nieodpłatne świadczenie o którym mowa w art.20 ust.1 w/w ustawy. Na mocy art.21 ust.1 pkt.68a updof, wolne od podatku dochopdowego jest cyt."wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art.20 ust.1 otrzyman ...

1. Czy wartość otrzymanego bonu Podatnik powinien wykazać jako przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?2. Jak w przedstawionym stanie faktycznym zależałoby zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych udokumentowany tą fakturą?

Stan faktyczny: Podatnik w 2003r. zakupił na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej towary handlowe. Część faktury za zakupiony towar została opłacona bonem otrzymanym przez Podatnika za uzbierane punkty premiujące zakupy dokonane w tym sklepie, a część gotówką. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizyczn ...

Generowanie strony w 6 ms