Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: taksówki

Czy wykonywanie usługi polegającej na zamówieniu i zakupie u producenta taksometru, zaprogramowaniu i dostosowaniu go w taksówce, montażu, zgłoszeniu go do legalizacji i fiskalizacji – może być opodatkowane w formie karty podatkowej jako usługa mieszcząca się w charakterystyce działalności w zakresie mechaniki precyzyjnej?

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy ...

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej mojej osoby. Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą – taxi osobowe, a ja również posiadam uprawnienia do wykonywania tego zawodu i chciałabym współpracować z mężem na zmianę na tej taxi. Mąż opodatkowany jest w formie karty podatkowej, czy nadal będziemy mogli być opodatkowani tą formą zryczałtowanego podatku dochodowego? Według mnie, tak.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.02.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej informuje, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego podziela Pani st ...

Czy podatnik wykonujący usługi przewozu ładunków taksówkami bagażowymi, obowiązany do ewidencjonowania kwot obrotu i podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej, stosując ceny umowne, musi na paragonie umieszczać dane nabywcy - osoby fizycznej?

Na podstawie przepisu § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani, jeżeli wykonują te usłu ...

Zwracam się z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania w moimprzypadku przepisów prawa a w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawiekas rejestrujących.Jestem podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego na zasadachogólnych i prowadzę podatkowa księgę przychodów i rozchodów.Prowadzę firmę w zakresie: naprawa sprzętu sportowego, usługi serwisowe sprzętusportowego, komis art. przemysłowych, handel detaliczny obwoźny i stacjonarny artykułamiprzemysłowymi oraz zarobkowy przewóz osób-taxi.Obecnie, faktycznie wykonuje jedynie działalność w zakresie zarobkowego przewozuosób-taxi, w związku z tym zobowiązany byłem do zainstalowania kasy fiskalnej couczyniłem. Zamierzam w tym roku rozpocząć wykonywanie pozostałych czynności, którewchodzą w zakres mojej działalności gospodarczej w punkcie stacjonarnym Czy w związku ztym jestem zobowiązany do ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej z innychczynności niż zarobkowy przewóz osób-taxi, nadmieniam, że obrót z mojej działalnościgospodarczej nie przekroczył 40000,00 zł.Moim zdaniem nie mam obowiązku instalowania kasy fiskalnej w stacjonarnym punkciehandlowo-usługowym, mimo, że posiadam kasę fiskalną w taksówce, a tym samym nie mamobowiązku ewidencjonowania obrotów innych niż uzyskiwane z zarobkowego przewozuosób-taxi, za pomocą kasy fiskalnej, ponieważ w rozporządzeniu jest mowa, że zwolnień odewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przyświadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.Ustawodawca wymienia jedynie kategorię usług, jaka bez względu na obrót powinna byćewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej, nie wymieniając podatnika jako takiego, któryto traciłby zwolnienie, tak jak czyni to np. w stosunku „.....do podatników prowadzącychdziałalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego", których to cały obrót powinien byćewidencjonowany za pomocą kasy fiskalnej.Gdyby zamierzeniem ustawodawcy było objęcie fiskalizacją całego obrotu, użyłby słowa,,podatnik" a nie ,,usługa".Za moim tokiem rozumowania przemawia fakt, ze ustawodawca w tym samym paragrafieużywa w punkcie pierwszym wyrazu ,,do podatników", a w punkcie trzecim ,,przyświadczeniu usług", tym samym różnicując te dwa przypadki.Czy moje wyżej opisane stanowisko, że nie mam obowiązku ewidencjonować obrotu zapomocą kasy fiskalnej, poza obrotem z zarobkowego przewozu osób-taxi, jest słuszne?Nadmieniam jednocześnie że nie toczy się w mojej sprawie postępowanie podatkoweani kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004r. dotyczące obowiązku rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w prowadzonym przez Pana sklepie, przy jednoczesnym świadczeniu usług przewozu osób TAXI, podtrzymuję Pana stanowisko zawarte w piśmie. Obowiązek ewidencjonowania bez wzg ...

W jakim wypadku można odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na nabycie kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług przewozu osób i ładunków taksówkami oraz ewentualny zwrot tej ulgi z chwilą zaprzestania ewidencjonowania. Obowiązek instalacji kasy rejestrującej dla usług obsługi pojazdów mechanicznych – wykonywanych sporadycznie, oprócz usług przewozu osób i ładunków taksówkami w przypadku nie przekroczenia kwoty obrotu 40.000,00 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 29.10.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 26.11.2003 r. wyjaśnia: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy między innymi usługi przewozu osób tak ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 1976 roku opodatkowaną w formie karty podatkowej. Przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług taksówką osobową na podstawie umowy „o udzieleniu usług” na rzecz jednego usługobiorcy, którym jest Urząd Gminy. Usługi taksówką na rzecz osób fizycznych nie są wykonywane. Czy podlegam obowiązkowi instalacji kasy fiskalnej w taksówce osobowej ?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących objęci są wyłącznie podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizyczny ...

Kiedy dokonuje się przeglądów technicznych kas rejestryjących (fiskalnych) o zastosowaniu specjalnym, zainstalowanych w taksówkach ?

W związku z żądaniem pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w pismie z dnia 8 marca 2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Ze złożonego pisma wynika, że wnosi Pan o udzielenie informacji w zakresie dokonywania przeglądów technicznych kas fiskalnych o zastosowaniu spe ...

Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w taksówce, a kiedy w zakresie usług parkingowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003 r. dot. podatku od towarów i usług Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 i ...

Czy świadcząc usługi taksówkowe wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Podatnik jest zobowiązany rejestrować obrót z tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestracyjnej.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodars ...

Czy przy prowadzeniu usług przewozu osób taksówką – samochodem osobowym wyłącznie na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą – mam obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 11, poz.50 z póżn.zm./ do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zobowiązani są podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Świadczenie usług i sprzedaż t ...

Generowanie strony w 11 ms