Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odprawy

Pracodawca wypłacił mi odprawę pieniężną w oparciu o Ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP z dnia 08.09.2000 r., czy słusznie postąpił potrącając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wymienionej odprawy?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Katalog pr ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy podatek naliczony przy imporcie przedmiotu dzierżawy z dokumentu odprawy celnej, jest podatkiem naliczonym pomniejszającym podatek należny, jeżeli ten środek trwały będzie wykorzystywany dla świadczenia usług opodatkowanych VAT.

Stan faktyczny Spółka na podstawie umowy dzierżawy zawartej z kontrahentem zagranicznym sprowadziła do Polski w procedurze odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła – maszynę do cięcia kabli, czego potwierdzeniem jest będący w posiadaniu Spółki dokument SAD. Ocena prawna stanu faktycznego Przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...


Jak należy opodatkować należności przysługujące żołnierzowi w związku ze zwolnieniem ze służby tj. odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r., uzupełnione na wezwanie tutejszego organu podatkowego w dniu 12.03.2004 r., w sprawie sposobu opodatkowania należności wypłacanych żołnierzom zawodowym w związku ze zwolnieniem ze służby stałej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) i ...

Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego odsetki od odprawy za węgiel?

Odpowiadając na pismo z dnia 05.05 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)- opod ...


Czy odprawa rentowa wypłacona zgodnie z art. 92 1 § 1 Kodeksu Pracy opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pismem z dnia 13.08.2004 roku (data wpływu do organu podatkowego) uzupełnionym w dniu 03.09.2004 roku (data wpływu) Pan J.R. - PHU (...) zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym odprawy rentowej wypłaconej w trybie art. 92 1 § 1 Kodeksu P ...

Jak należy opodatkować odprawę funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby przygotowawczej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pom. na pisemne zapytanie płatnika Zakładu Karnego z dnia 18.10.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie ...

Czy Spółka postępuje prawidłowo kwalifikując koszty wypłaconych odpraw dla zwalnianych pracowników w koszty uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej wypłaty?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie z dnia 26.08.2004 roku, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w 2001 r., ...

Czy przy naliczaniu odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów ?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 20.01.2005 r. wpłynął wniosek o udzielenie pis ...

Generowanie strony w 17 ms