Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Polskie Koleje Państwowe

Pracodawca wypłacił mi odprawę pieniężną w oparciu o Ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP z dnia 08.09.2000 r., czy słusznie postąpił potrącając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wymienionej odprawy?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Katalog pr ...

Czy pracownikom przebywającym na świadczeniu socjalnym z tytułu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy należą się koszty uzyskania przychodów w myśl art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 tekst jedn.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 23.05.2005 r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 23.05.2005 r. uzupełnionym 14.06.2005 r. zwrócili się Państwo z prośbą o interpr ...

1. Czy w związku ze wspomnianą nowelizacją ustawy o PKP, w konsekwencji której uchylono przepis art. 17 ust. 9 dotyczący zaliczenia należności z tytułu umowy do przychodu dla celów rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych, wymagalny czynsz ależny Podatnikowi na podstawie umowy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu u Podatnika ?2. W jakiej wysokości powinien zostać rozpoznany koszt uzyskania przychodu z tytułu aportu:a) czy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na 1 pytanie, kosztem uzyskania przychodu Podatnika z tytułu wniesienia przedmiotu umowy aportem jest wartość początkowa netto składników majątkowych u Podatnika na dzień 30.09.2001r.,? b) czy, w przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie 1, tzn. jeżeli czynsz z tytułu umowy nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy o PKP, w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy, oraz zgodnie z zasadą praw nabytych, koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportu przez Podatnika powinien być pomniejszony o wartość nieopodatkowanego czynszu z tytułu umowy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 23.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – bior ...

Czy wartość legitymacji PKP uprawniającej do ulgowych przejazdów kolejowych stanowi przychód ze stosunku pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy Spółka ma obowiązek składania informacji CIT-ST (za okresy miesięczne), w wypadku, gdy nie występuje za dany okres obowiązek zapłaty podatku CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy powstanie dla Spółki przychód z tytułu objęcia przez Spółkę akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za wniesione do tej spółki w drodze wkładu nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy objęcie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za przeniesienie akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego (w trybie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) powoduje powstanie przychodu dla Spółki w momencie objęcia certyfikatów inwestycyjnych, czy też przychód ten powstanie dopiero w momencie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za akcje, tylko i wyłącznie z tego tytułu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2007r. podatek naliczony VAT wykazany na fakturach VAT dokumentujących wydatki Spółki ponoszone na reprezentację stanowi koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółka może powyższe prace zakwalifikować jako koszty remontu i w wysokości poniesionych nakładów zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie otrzymania faktur? Czy też powyższe nakłady Spółka powinna odnieść w ciężar zadania inwestycyjnego i dokonywać odpisów amortyzacyjnych zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Spółka może powyższe prace zakwalifikować jako koszty remontu i w wysokości poniesionych nakładów zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie otrzymania faktur? Czy też powyższe nakłady Spółka powinna odnieść w ciężar zadania inwestycyjnego i dokonywać odpisów amortyzacyjnych zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 102 ms