Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład pracy chronionej

1. Art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001) jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach. 2. Art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001), uprawnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 tegoż artykułu powołanej wyżej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach.

I 1. Pismem z 26 listopada 2001 r. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzylet ...

Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczący wyrobów preferowanych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2000 r., odnosi się tylko do "innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe".

Zaskarżony rewizją nadzwyczajną Ministra Sprawiedliwości wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie z dnia 9.05.2001 r., sygn. akt SA/Rz 2007/00, uwzględnił następujący stan sprawy: Andrzej B. od 5.01.1999 r. prowadzi działalność gospodarcza w zakresie produkcji i handlu artykułami przemysłowymi pod nazwa "V." Laboratorium Chemiczne w N., które uzyskało status zakład ...

Sposób odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych po uzyskaniu statusu zakładu pracy chronionej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi Pani firmę – zakład stolarski – który uzyskał (29 września 2003 r.) status zakładu pracy chronionej. Zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) płatnicy, będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułów określonych w art. 12 ...

Czy jako właściciele zakładu pracy chronionej, możemy rozliczać się w 2004 roku na formularzu PIT-5L podatkiem liniowym 19%, nie tracąc ulg i zwolnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 ze zm.) i ustawy z dnia 20 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 79)

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 stycznia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie informuje, że obowiązujący od 1 stycznia 2004 roku przepis art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) określa, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, którzy dokonali wyboru ...

Czy po dniu 01.01.2004r. zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej może otrzymać częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług na podstawie art. 14a ustawy z dnia 08.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 08.01.2004r. znak: L.dz. 24/2004, uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004r. L.dz. 77/2004: Art. 14a usta ...

Zwrot różnicy podatku dla zakładu pracy chronionej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 a ust. 1 ustawy o VAT (w stanie prawnym obowiązującym w 2002 r.) prowadzącym zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej przysługiwało prawo w zakresie działania tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usłu ...

Czy ryczałty samochodowe wypłacane niepełnosprawnym pracownikom Zakładu Pracy Chronionej na podstawie 2 pkt 12 lit.m rozporządzenia z 31.12.1998r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

- Świadczenia otrzymywane przez osoby niepełnosprawne ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż świadczenia te objęte są zwolnieniem podatkowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 27 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W myśl tego przepisu wolne od podatku są otrzymane zg ...

Czy będąc spółką jawną i zakładem pracy chronionej ma prawo do 19% podatku liniowego - zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 10 grudnia 2003 r. (wpływ do tut. organu 11 grudnia 2003 r.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawia się następująco: prowadz ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 5.02.2004 r. (znak: US.I-415/4/2004), ponieważ jest ona nieprawidłowa: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizy ...

Zwolnienia przedmiotowe

Stan faktyczny zaprezentowany przez Spółkę przedstawia się następująco. Spółka jest zakładem pracy chronionej i zgodnie z obowiązującymi do 31.12.2003 r. przepisami na stosowne wnioski otrzymuje zwrot uprzednio wpłaconego do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług. Powyższe zwroty Spółka wykazuje w składanych deklaracjach podatkowych CIT-2 i CIT-2/O jako dochody wolne od podatku stosownie do ...

Generowanie strony w 27 ms