Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rada nadzorcza

Czy koszty dojazdów na posiedzenia, koszty noclegów i posiłków, ponoszone przez Spółkę na rzecz członka Rady Nadzorczej zamieszkałego na stałe w Chile są przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu? Jaką należy sporządzić deklarację? Czy Spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r., przesłane do tut. Urzędu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniu 06.10.2003 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania przychodów osoby zagranicznej, Naczelnik U ...

W jakiej wysokości koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę oraz jednocześnie jest członkiem rady nadzorczej naszej Spółki i pobiera z tego tytułu comiesięczne wynagrodzenie ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr NZ/360/2004 z dnia 29.01.2004 r., przesłane w dniu 09.02.2004 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi oraz uzupełnione w dniu 20.02.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie ...

Zasada opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu członków rady nadzorczej do miejsca, w którym odbywa się zebranie rady.

Naczelnik Pierwszego Urzędu skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 29 stycznia 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących zasad opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu członków rady nadzorczej do miejsca w którym odbywa s ...

Czy należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku gdy Spółka będzie wypłacała wynagrodzenie za posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkom, będących obywatelami USA i Szwajcarii oraz czy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku gdy Walne Zgromadzenie powoła na członka Rady Nadzorczej ww. osoby bez wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.

Przychody osób pełniących funkcję członka Rady Nadzorczej na podstawie aktu powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaliczane są każdorazowo do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wymienionej jako odrębne źródło przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz.176 z 2000 r. ze zm.). Uszczegółowienie i r ...

Czy wypłacony członkom Rady Nadzorczej zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem na posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie przedsiębiorstwa w 2003 r. objęty jest zaniechaniem poboru podatku dochodowego wprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.02.2003 roku?

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) zgodnie z art. 13 pkt 7 uważa się: przychody otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów s ...

Czy od przychodów uzyskiwanych przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) płatnik jest obowiązany pobierać podatek po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy w ramach pobieranego 19% podatku powinna być odliczona składka zdrowotna?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu) uzupełnione w dniu 26.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się ...

Czy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota wypłacona przez Spółkę członkowi Rady Nadzorczej nie będącemu pracownikiem, tytułem zwrotu kosztów podróży służbowej za posiedzenie Rady Nadzorczej wyliczona wg tzw. "kilometrówki", tj. w wysokości wynikającej z iloczynu przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 4 marca 2004r. Urząd Skarbowy informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wasze Przedsiębiorstwo wypłaca członkowi Rady Nadzorczej niebędącemu pracownikiem kwotę pieniędzy tytułem zwrotu kosztów podróży za posiedzenie Rady Nadzorc ...

dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego osobie, mającej stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie, natomiast w Polsce mieszkającej tymczasowo, powołanej w skład Rady Nadzorczej.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.01.2004 r. (uzupełnione pismami z dnia 09.02.2004 r. i z dnia 10.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego osobie, mającej stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie, natomiast w Polsce mieszkającej tymczasowo ...

Czy wydatki na rzecz członka rady nadzorczej (szkolenia, egzaminy, delegacje) będącego kandydatem na członka zarządu, na którym istnieje wymóg posiadania kwalifikacji do pełnienia funkcji zarządu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej są kosztem uzyskania przychodów?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 18.03.2004 r. (znak: US. III/423-1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia jej treść: Z treści zapytania wynika, że Spółdzielcza ...

Czy pracownikom będącym jednocześnie czlonkami rady nadzorczej należy zastosować dwa razy koszty uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem dot. stosowania kosztów uzyskania od przychodów uzyskiwanych przez członków Rady Nadzorczej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia. W art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Generowanie strony w 32 ms