Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwestycje w obcych środkach trwałych


Wątpliwości Pani dotyczą zakwalifikowania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychodów, a poniesionych w związku z przystosowaniem tego lokalu do prowadzenia w nim restauracji

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 26.09.2003 r. i 28.11.2003 r. (data wpływu 26.09 i 01.12.2003 r.) wyjaśnia co następuje: z przedmiotowych pism oraz z załączonych materiałów źródłowych wynika, ze zawarła Pani wraz ze wspólniczką umowę najmu na lo ...

Czy straty powstałe w wyniku niezamortyzowania w pełni środków trwałych, tj. nakładów inwestycyjnych w obcym wynajętym obiekcie, wskutek ustania umowy najmu tych obiektów stanowią koszty uzyskania przychodu ?

Odpowiadając na pismo z dnia 22.01.2004r. (data wpływu do Urzędu 26.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają prz ...

Jak należy rozliczyć nakłady poniesione przez spółkę na budowę hurtowni w budynku nie będącym jej własniścią?

W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 06.05.2003 r. Nr US.DP-423/16/2003 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej wyżej ...

Dotyczy zaprzestania odpisów amortyzacyjnych z chwilą odstąpienia od umowy dzierżawy na punkt handlowy, w którym zostały przeprowadzone prace adaptacyjne.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 11997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n./ Not. odpowiadając na pismo z dnia 04.01.2004 r. informuje: W skierowanym do tut. organu podatkowego piśmie zwracają się Państwo z zapytaniem dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. W 2003 ...

Spółka jawna zamierza wydzierżawić grunt i wybudować na nim budynek handlowy. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%, przyjmując, że jest to inwestycja w obcym środku trwałym ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualn ...


Czy po zakończeniu umowy najmu budynku użytkowego i przekazaniu najemcy rezultatów i nakładów wykonanych prac adaptacyjnych i modernizacyjnych stanowiących inwestycję w obcym środku trwałym wynajmujący (podatnik) może niezamortyzowaną część tych nakładów zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pana zapytania z dnia 1.12.2003 r. (data wpływu do tut. organu 8.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie pytania: czy po zakończeniu umowy najmu budyn ...


Podatnik zapytuje czy od sprzedaży nakładów inwestycyjnych powinien być naliczony podatek VAT i wystawiona faktura VAT, czy też należy traktować tę czynność jako obrót nie podlegający przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.W sytuacji uznania powyższej czynności za nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, czy należałoby korygować odliczony do tej pory podatek VAT.

Stan faktyczny: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółka cywilna zamierza sprzedać poniesione nakłady w obcym środku trwałym (boks handlowy). Przedmiotowy boks handlowy został wybudowany i użytkowany przez spółkę cywilną. Ze względu na nie wykupienie gruntu, niemożliwe było ustanowienie odrębnej własności lokalu i zakończenie inwestycji oraz zmiana ewidencji środków trwał ...

Generowanie strony w 2 ms