Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: remont środków trwałych


Czy można odliczyć VAT od zakupów (tj. zakup części zamiennych, oleju, naprawy), związanych z eksploatacją samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 stycznia 2004 r. (data wpływu do tutejszego Organu 20 stycznia 2004 r.) w sprawie odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia części zamiennych, oleju (bez paliwa), naprawy samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod ...

Czy niżej wymienione wydatki poniesione przez Spółkę z o. o. w organizacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów: opłaty dotyczące rejestracji spółki remont pomieszczeń zakup materiałów biurowych

Na podstawie art. 14a § 1 organ dodatkowy udzielił pisemnej informacji Spółce w organizacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów . W nawiązaniu do ww. informacji Jednostka pismem przedstawiła wydatki, które poniosła w okresie 01.12.2003 r. do 31.12.2003 r. i zwróciła się z zapytaniem, czy dokonała zgodnie z u ...

- w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wymianą okien i drzwi w kwiaciarni.

Działając w oparciu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 11.03.2004 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wymianą okien i drzwi w kwiaciarni wyjaśnia co następuje: Zgodnie z a ...

1. Jeżeli korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając jednocześnie środek trwały w ewidencje środków trwałych to czy ów będzie następnie amortyzowała wpisując raty amortyzacji w koszty funkcjonowania szkoły? 2. Czy wyznaczając wartość budynku podatnik może czynić to następująco: wartość budynku przy zakupie (ustalona na podstawie aktu notarialnego) plus koszty remontu ustalone na podstawie wystawionych faktur?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 05.01.2004 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, informuje co następuje. Pani G., właściciel Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - niepublicznego zakładu kształcenia nauczyci ...


Czy wydatki poniesione w związku z wymianą starych okien na nowe, skucia starej wylewki i wylania nowej w budynku magazynowym, stanowiącym środek trwały prowadzanej przez podatnika firmy mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów?

Pismem z dnia 23.01.2004 r. pan Ryszard C. zam. w R. przy ul. B. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Wyżej wymienione zapytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w grudniu 2003 r., a dotyczących wymiany starych okien na nowe, skucia starej wylewki i wylania no ...

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć podatek od nieruchomości, remont budynków i amortyzację obiektów zakupionych na potrzeby aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej w momencie ich poniesienia w przypadku jeżli obiekty te bedąc w złym stanie technicznych poddano remontowi w celu przystosowania zakupionej nieruchomości do używania w okresie przed wprowadzeniem jej do ewidencji środków trwałych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. (data wpływu 19.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. ...

Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 1999 r. i w 2003 r. poniesionych kosztów remontów obiektów magazynowych i budynku biurowego, odniesionych w ciężar funduszu remontowego utworzonego z zysku netto uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki byłoby zgodne z przepisami ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na pismo Spółki w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remonty poniesione w 1999 r. i w 2003 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Na ...

Czy wydatki poniesione na okresowe remonty pieców służących do wypalania wapna mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też powinny być rozliczone w czasie i odnoszone w koszty sukcesywnie w okresie eksploatacji pieca?

Pismo niniejsze jest informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 6 maja 2004 r. Spółka zwróciła się z wnio ...

Generowanie strony w 13 ms