Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość firmy

Dotyczy prawidłowego ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy.

W związku z pismem Spółki z o.o. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie wysokości stawki odpisów amortyzacyjnych od nabytego przedsiębiorstwa - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Stan faktyczny opisany przez Spółkę jest następując ...

Co należy rozumieć pod pojęciem „nabycie przedsiębiorstwa” w kontekście art. 16 g ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 27.05.2003 r., o weryfikację informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto z dnia 30.04.2003 r. Nr US DP-423/19/2003, wydanej w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy stwierdza co następuje: Spół ...

Czy można rozpocząć amortyzowanie znaku towarowego w sytuacji gdy nie zostało jeszcze przerejestrowane prawo ochronne na ten znak. Czy podatkowy okres amortyzowania znaku towarowego może być różny rachunkowego. Czy zobowiązania funkcjonalne związane z prowadzoną działalnością należy uwzględniać przy ustalaniu wartości początkowej firmy.

Zgodnie z art. 16 h ust. 1 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r. ze zm.) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub od wartości początkowych wprowadzonych do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, w równych ratach co miesią ...

W jaki sposób ustalić wartość firmy oraz łączną wartość początkową nabytych środków trwałych – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.02.2004 r. (znak: PO IV-423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 7.01.2004 r. (znak: PDM ...

Koszty uzyskania przychodów

Odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuję : Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartości ...

- dotyczy nabytej w 2003 r., na podstawie umowy sprzedaży, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami), zmieniam udzieloną przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, pismem z dnia 28 kwietnia 2004 r. znak US.PD/423-24/AB/04 informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na zapytanie Spółki z dnia 17 marca 2004 r. Spółka zwró ...

Czy wartość "renomy firmy" można zaliczyć bezpośrednio w koszty podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych Podatniczka zawarła porozumienie z dotychczasowymi najemcami kawiarni , w którym określone zostały warunki przejęcia tej kawiarni. W wyniku porozumienia zobowiązała się do zapłaty za „ wartość renomy firmy” , a strony uznały , że na „wartość renomy firmy” składa się ogólny ...

Czy wartość firmy Spółka Akcyjna może zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów?

Spółka Akcyjna połączyła się ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – na zasadzie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W skład przyjętych składników majątku weszła również wartość firmy przejmowanej. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o p ...

Czy "wartość firmy" będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z umową sprzedaży?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: W myśl art. 1 ust. 1 lit a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. ...

W jaki sposób ustalić wartość początkową poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanego przedsiębiorstwa, nabytego w drodze kupna od Ministerstwa Skarbu Państwa?

W piśmie Spółki sformułowany został następujący stan faktyczny: Wnioskująca nabyła w drodze kupna od Ministerstwa Skarbu Państwa zorganizowane przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynkii maszyny. Poza kopią wyceny rynkowej składników majątku, zbywca nie przekazał Spółce żadnej innej dokumentacji stwierdzającej wartość poszczególnych składników zakupione ...

Generowanie strony w 6 ms