Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieruchomość mieszkalna

Dotyczy określenia wysokości dochodu uzyskanego z tytułu zakupu - w drodze przetargu ograniczonego - zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ dot. określenia wys ...

Jak rozliczać się z dochodów jakie przynosi posesja?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23.12.2003r. uzupełnione dnia 02.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Przepis art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego określa najem jako umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz do używania najemcy przez czas oznaczony l ...

Czy w 2003 roku przychody z tytułu świadczenia usług najmu ( co wchodzi w zakres działalności firmy) i przychody z działalności budowlanej mogą być opodatkowane łącznie jako dochody z działalności gospodarczej, czy też muszą być w deklaracji PIT-5 rozdzielone na działalność gospodarczą i na najem.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2003 roku (wpływ do Urzędu 31 grudnia 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuje: Ze stanu faktycznego przedstawio ...

1. Czy w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług prezydent miasta, jako organ władzy publicznej, orzekając o zwrocie nieruchomości na rzecz osób fizycznych ( art. 136, 137 i 140 ustawy o gospodarce nieruchomościami), zobowiązany będzie do opodatkowania stawką podatku VAT kwoty odszkodowania ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego, należnego z tytułu zwrotu tej nieruchomosci. Czy w takim przypadku wartość odszkodowania ustalona przez rzeczoznawcę zawiera podatek VAT, czy też w momencie zwrotu nieruchomości kwota ta powinna zostać powiększona o wartość podatku? 2. Sprzedaż jakich gruntów gminnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 3. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT transakcja oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych lub Skarbu Państwa . Jeśli tak, to co stanowi podstawę opodatkowania? 4. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach gminnych lub Skarbu Państwa? 5. Czy w przypadku sprzedaży najemcy używanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz z przypadającym na jego powierzchnię udziałem w gruncie, opodatkowaniu podatkiem vat podlega wartość gruntu?

AD.1. W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z ...

Czy w myśl art.43 ustawy o VAT, sprzedaż nieruchomości mieszkalnej jako czynność jednorazowa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535) zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy. Ponadto opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności, których wykonywanie wskazuje na ich częstotliwość, nawe ...


W jaki sposób są opodatkowane podatkiem VAT usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi?

Zgodnie z poz. 11 Załącznika Nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonymi na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11). Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu informuje, ...


Czy dostawa budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej jest opodatkowana podatkiwm od towarów i usług?

Z przedstawionego przez w/w stanu faktycznego wynika, iż w grudniu 2003 roku podatnik uzyskał pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej. O pozwolenie na budowę wystąpił jako osoba fizyczna i na jego nazwisko wydane jest pozwolenie. W miesiącach wrzesień oraz październik 2004r. podatnik dokonał sprzedaży pięciu, z sześciu wybudowanych budynków. Na p ...

Czy przysługuje prawo do dokonywania odliczeń od podatku wydatków związanych z prowadzeniem budowlanych robót wykończeniowych w nieruchomości znajdującej się w stanie surowym, a która została w dniu 21.01.2003 r. aktem notarialnym darowana przez matkę w połowie udziałów? Na dzień 21.01.2003 r. (zgodnie z tytułem prawnym) stan zaawansowania to ławy fundamentowe oraz ściany budynku.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm./ podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zaj ...

Generowanie strony w 12 ms