Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przetarg

Dotyczy określenia wysokości dochodu uzyskanego z tytułu zakupu - w drodze przetargu ograniczonego - zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ dot. określenia wys ...

Czy wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? - powyższe pytanie zadał organowi podatkowemu Urząd Gminy w X.

Jeśli Urząd Gminy wydaje specyfikację istotnych warunków zamówienia o jakiej mowa w ustawie o zamówieniach publicznych, w wykonaniu zadań administracyjnych wymienionych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkach ubezpiec ...

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z organizowaniem przetargów.

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszego Urzędu z dnia 2004.01.30. nr IKIE.341-2/04 (data wpływu do urzędu 2004.02.05) uzupełnione pismem z dnia 2004.02.18. (data wpływu do urzędu 2004.02.20.) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podat ...

Czy Gmina prowadząc inwestycję w zakresie budowy dróg, wodociągów, itp. stanowiące własność Gminy, organizując ne te roboty przetargi, przekazując za odpłatnością oferenta dokumentację przetargową, czynność sprzedaży tej dokumentacji jest usługą administracji publicznej, zwolnionej z podatku VAT (symbol 75.1 PKWiU)?

Działając na podstawie art. 14 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn.zm.) w związku z pismem Wójta Gminy w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania sprzedaży materiałów przetargowych na wykonywanie wymienionych w nich usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wyjaśnia: Z treści pi ...

Czy odpłatne udostępnianie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach przetargu organizowanego dla własnych potrzeb podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Nie jest objęty obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 11 poz. 50 z późn. zm.) koszt jaki zamawiający tj. podmiot zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002r. nr 72 poz. 664 z późn. zm.) pobiera za dostarczenie dokumentów tego postępowania na podstawie art ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności polegające na odpłatnym udostępnianiu oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach organizowanych przetargów?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 4 pkt 1 definiuje pojęcie towaru jako rzeczy ruchome, wszystkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będace przedm ...

Spółka udzielając zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w trybie przetargowym, sporządza dokumentację przetargową. Sporządzony przez Spółkę formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia, wydawany jest dostawcom i wykonawcom za opłatą. Czy słusznie Spółka stosuje dla w/w sprzedaży stawkę 22%?

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) “ opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółka udziela zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w trybie przetargowym zgodnie z przy ...

Czy sprzedaż przez gminę terenów w drodze przetargu nieograniczonego gruntów nie przeznaczonych w momencie zawarcia umowy warunkowej z nabywcą, jest na mocy art. 43, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku, w sytuacji gdy przeniesienie prawa własności nastąpi w okresie działania nowej ustawy biorąc pod uwagę następujący stan faktyczny: w dniu 27. 04. 2004 r. została przez Gminę X zawarta warunkowa umowa notarialna ze Spółką Y z o.o. na sprzedaż gruntów niezabudowanych. Dla gruntów tych nie ma sporządzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego grunty przeznaczone są pod dolesienia. W Rejestrze Ewidencji Gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Z przedmiotowe grunty oznaczone są jako grunty orne. Warunkowy charakter umowy determinowany jest uprawnieniem Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu. Jednym z głównych warunków zawartych w umowie ze Spółką Y z o.o. jest stworzenie przez nabywcę nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie na zakupionym terenie działalności gospodarczej. Nabywca musi zatem uruchomić takie procedury jak: zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowę (część z tych procedur została już uruchomiona). Dopiero po ich zakończeniu będzie można jednoznacznie określić czy tereny mają status przeznaczonych pod zabudowę w rozumieniu przepisów o planowaniu przestrzennym i w świetle prawa budowlanego. Co decyduje w momencie sprzedaży gruntów gruntów przeznaczeniu?

Z przedstawionej sytuacji wynika, że w dniu 27. 04. 2004r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości (grunty niezabudowane położone we wsi O). Warunkowy charakter umowy wynika z prawa pierwokupu przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych (na mocy art. 3 ustawy z 11. 04. 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego). Prawo pierwokupu jest uprawnieniem prawokształtującym. Realizacja tego ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży w drodze przetargu gruntu rolnego niezabudowanego i nieprzeznaczonego pod zabudowę

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: W przedmiotowym piśmie Urząd Gminy w M. zwrócił się z zapytaniem o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania podatkiem ...

dotyczy naliczania podatku od towarów i usług od sprzedaży działek budowlanych

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z żądaniem strony o urzędową interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie wyjaśnia: Pismem z dnia 19.05.2004 r. (wpływ 21.05.2004 r.) Urząd Gminy w C. zwrócił się do tut. Urzędu o interpretację przepisów dotyczących naliczania podatku o ...

Generowanie strony w 4 ms