Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: patenty

Dotyczy stawki VAT na świadczenie usług polegających na stosowaniu wspólnego patentu chronionego w Urzędzie Patentowym RP.

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2003 r. ( złożone w tut. Urzędzie 14.02.2003 r.) dotyczące stawki VAT na świadczenie usług polegających na stosowaniu wspólnego patentu chronionego w Urzędzie Patentowym RP, informuje, iż zgodnie z art. 4 p ...

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Mielcu, odpowiadając na zapytanie spółki z dnia 19.02.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2003 r.), uzupełnione wyjaśnieniem, które wpłynęło do tut. Urzędu 17.03.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprze ...

Czy od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT opłata patentowa, którą firma płaci do USA oraz zobowiązanie wynikające z umowy na korzystanie z praw do technologii produkcji wyrobów (know-how) zawartej z jedynym udziałowcem – firmą holenderską?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 16.06.2004 r. (data wpływu do WM-US 17.06.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 50, poz. 11 z późn. zm.) dotyczące opodatkowania opłaty patentowej oraz zobowiązania wynikającego z umowy know-how, a także dotyczące faktur eksportowych wystawionych ...

Czy koszty za usługi świadczone przez jedynego udziałowca Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki , będącej wyłącznym dystrybutora produktów wytwarzanych przez udziałowca ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 stycznia 2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty za usługi, wystawione przez Spółkę z siedzibą za granicą mogą zostać zaliczone do kosztów uzysk ...


Czy sprzedaż patentu dot. wykonanego prototypu towaru jest przychodem z prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż praw majątkowych nie jest przedmiotem diałalności?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podst. art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8/2005 poz. 60 ze zmian.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 16.09.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku sta ...

Czy należy płacić podatek od kwoty wyceny deklaracji pomysłów lub patentów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 1, art. 2 i art. 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dn ...

dotyczy sposobu opodatkowania wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 18 i art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy - O. z dnia 11.05.2006 r., znak: 1683/NF, w ...

Czy podatnik może korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za korzystanie przez nabywcę z patentu, którego podatnik jest współwłaścicielem?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iżp ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia należne na podstawie Prawo własności przemysłowej twórcom wynalazku chronionego patentem?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2006 roku, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m ...

Generowanie strony w 123 ms