Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż praw

Dotyczy stawki VAT na świadczenie usług polegających na stosowaniu wspólnego patentu chronionego w Urzędzie Patentowym RP.

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2003 r. ( złożone w tut. Urzędzie 14.02.2003 r.) dotyczące stawki VAT na świadczenie usług polegających na stosowaniu wspólnego patentu chronionego w Urzędzie Patentowym RP, informuje, iż zgodnie z art. 4 p ...

- czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - czy należy ją opodatkować na zasadach ogólnych, - czy jest to przychód nie podlegający opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu, wynikającą z pisma z dnia 14 listopada 2003 r. nr PD3/415/42/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego z tytułu cesji pra ...

Przedmiotem pytania zawartego w piśmie Podatnika jest - opodatkowanie podatkiem od towarów i usług cesji praw i obowiązków wynikających z umów najmu punktów sprzedaży.

W świetle przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, stwierdzić można iż czynność, której dotyczy zapytanie z dnia 21.11.2003r. jest cesją praw i obowiązków, wynikających z zawartych umów najmu. Świadczyć może o tym przede wszystkim załączony wzór umowy dot. w/w cesji praw i obowiązków, w której stwierdza się m.in., iż „zbywca” przelewa na rzecz „nabywcy”, wszystkie prawa i obowiązki, wyni ...

Czy powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będącego składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą?

Stosownie do art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) źródłami przychodów są m. in. (art. 10 ust 1 pkt 3) - pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 8) - odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości z tym że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lo ...

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży prawa do dostawy buraków do cukrowni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie, odpowiadając na pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do uprawy i dostawy buraków, wyjaśnia: Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o ...

Czy sprzedaż ekspektatywy tj. roszczenia o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zbycia nieruchomości i praw majątkowych?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie : nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółd ...

Czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowanie lokali mieszkalnych) przez osoby fizyczne winno być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 7% oraz czy sprzedaż garaży (lokale użytkowe) winno być opodatkowane stawką 22% ?

W odpowiedzi na pismo Państwa Iwony i Marka M. z dnia 14.08.2003 r. przesłane pismem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr I-413/1007/2003 z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu 22.08.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowane lokale mieszkalne) przez osoby fizyczne Iwonę i Marka Mirek winno być opodatkowane podatkiem VAT wedłu ...

Czy czynność przenosząca prawa do rejestru znaku towarowego podlega ustawie o podatku od towarów i usług w świetle zapisu art. 4 pkt 2 lit. c ?

Spółka zwróciła się pismem (data wpływu 12.02.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zamierza zawrzeć umowę przeniesienia prawa do rejestracji znaku towarowego (treść umowy przekazano jako załącznik pisma) i uznała, iż przedmiot niniejszej umowy nie wypełnia kryterium definicyjnego ...

Czy przekształcenie lokalu użytkowego, używanego na cele prowadzonej działalności na lokal mieszkalny, a następnie sprzedaż tego lokalu spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego ?

Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i ...

Czy odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych należy pomniejszać o 10% tych wydatków pokrytych przychodami ze sprzedaży lokalu, zwolnionymi od zryczałtowanego podatku dochodowego?

Podatniczka 12.02.1998 r. nabyła od spółdzielni mieszkaniowej w drodze przetargu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 23.100,00 zł, które sprzedała w dniu 25.06.1998 r. za kwotę 35.000,00 zł. Od kwoty uzyskanej z tej sprzedaży podatniczka nie uiściła 10% zryczałtowanego podatku w wysokości 3.500,00 zł., gdyż złożyła oświadczenie o przekazaniu tej kwoty na cele o których ...

Generowanie strony w 6 ms