Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sport

Dotyczy prowadzenia kąpieliska oraz ewentualnych zwolnień tych usług od podatku od towarów i usług /dalej: VAT/ na te usługi.

W zapytaniu z dnia 16 kwietnia 2003 r., złożonym dnia 13 maja 2003 r., o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego do Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) /dalej: Ordynacja/ Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji o kwalifikację usług związanych z prowadzeniem kąpie ...

Koszty uzyskania od przychodów uzyskanych w 2004r. przez sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) - udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W skierowanym do tut. organu piśmie Jednostka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym in ...

- w przedmiocie odliczeń darowizn dokonanych w roku 2003 na cele kultury fizycznej i sportu.

Pismem z dnia 23.02.2004 r. zwrócił się Pan do tut. Urzędu z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń darowizn dokonanych w roku 2003 na cele kultury fizycznej i sportu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przekazał Pan w roku 2003 darowiznę na w/w cele - Klubowi Sportowemu z poleceniem przeznaczenia jej na sfinansowanie w ...

W jaki sposób powinny być opodatkowane dochody uzyskiwane w 2004 r. przez nauczycieli pełniących funkcję sędziów sportowych oraz przez sędziów związkowych z tytułu prowadzenia zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży?

Przychody uzyskiwane przez sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, w myśl art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Do końca 2003 r. w przepisach ww. ustawy istniały dwa zasadnicze rodzaje rozliczeń dokonywanych przez płatnika przy wypłacie t ...

Czy wydatki związane z finansowaniem umowy sponsoringu w zamian za świadczenie przez Stowarzyszenie usług o charakterze reklamowym stanowią koszty uzyskania przychodów?

Pismem z dnia 25.02.2004 r. Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe zwróciło się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe – podpisało w dniu 01.02.2004 r. umowę z M.S.M.S.W. A.K. o sponsoringu. W ramach umowy podmiot sponsorowany wykonuje w zamian za otrzymane wynagrodzenie czynności polegające na promowaniu ...

Czy usługi związane z obsługą planu filmowego są na podstawie Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług zwolnione z podatku od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 listopada 2003 r. (data wpływu 7 listopada 2003 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego (uzupełnionego pismem z dnia 5 grudnia 2003 r.), zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje, iż: Z przedstawionego pr ...

Zwolnienia przedmiotowe

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1 c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg ...

Czy delegacje sędziowskie zawierające niezbędne dane do wystawienia na koniec roku informacji PIT-11/8B dla danego podatnika mogą być traktowane jako pewna forma umowy o dzieło i dlatego nie trzeba już zawierać dodatkowej umowy o dzieło?

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.01.2004 roku (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje: Wniesione zapytanie dotyczy udzielenia informacji w zakresi ...

Z przedmiotowego pisma wynika, że podatnik prowadzi zajęcia rekreacyjne na basenie PKWiU 92.72 – do dnia 1 maja 2004r – zwolnione z podatku od towarów i usług. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jaka stawka VAT obowiązuje na ww. usługi w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, a także na naukę pływania dla dzieci i dorosłych.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535) – zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Poz. 11 ww. załącznika nr 4 dotyczy czynności zawierających się pod PKWiU 92 (wyłącznie) i figurują w nim m.in. usługi związane z rekreacją i sportem, jednakże z zastrzeżeniem, że do ...

Stowarzyszenie prowadzi m.in. usługi aerobiku za odpłatnością. Jednym z celów statutowych jest "Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu". Czy w przedmiotowej sytuacji będzie miało zastosowanie z opodatkowania podatkiem VAT w związku z poz. 22 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze. zm.)

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). Pismem z dnia 6 stycznia 2004 r. Stowarzyszenie zwróciło ...

Generowanie strony w 4 ms