Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: reklama publiczna

Zapytanie dotyczy kosztów reklamy.

Odpowiadając w trybie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm./ na pismo z dnia 9 czerwca 2003 r. uzupełnione w dniu 4 lipca 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie kosztów reklamy, Urząd Skarbowy w Nysie wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towa ...

Czy wydatki związane z wysyłaniem za pośrednictwem poczty pakietów, składających się z: magazynu konsumenckiego, ankiety dot. używania produktów spółki, kuponu dla „przyjaciółki”, koperty zwrotnej, próbek produktów spółki oraz ulotki informującej o nowych produktach spółki stanowią w całości koszty uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2004 r. (wpłynął 20.01.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatkowego traktowania kosztów reklamy, uzupełniony w dniu 09.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze m.) ...

Czy koszty: nabycia bazy adresowej, druku i dystrybucji materiałów reklamowych w ramach mailingu przy użyciu własnej oraz nabytej uprzednio bazy adresowej powinny być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu w całości?

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. W celu zwiększenia popytu na swoje usługi Spółka przeprowadziła zindywidualizowaną kampanię mailingową skierowaną do osób z własnej bazy adresowej Spółki, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane kolejną pożyczką oraz osób z bazy adresowej nabytej od dostawcy ...

Czy koszty rozprowadzania przez Pocztę ulotek firmowych (załączonych do wniosku) do nieoznaczonych imienno odbiorców można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czy są to koszty limitowane (0,25% przychodu)?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są wydatki na reprezentacje i reklamę w części nie przekraczającej 0,25% przychodu. Charakter tych wydatków musi być ściśle związany z rodzajem wykonywanej działalności. W kwestii wydatków dotyczących załączonych do wniosku ulotek stwierdzić należy, że wszelkie formy promocji kierowanego d ...

Stawka podatku od towarów i usług od ogłoszeń reklamowych emitowanych w radio na rzecz kontrachenta zagranicznego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 30 stycznia 2004 r. do tut. organu podatkowego wpłyną ...


dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z czynnościami faktycznymi, stanowiącymi w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego reklamę produktów leczniczych

Odpowiadając na pismo I. R. S.A. z dnia 2.03.2004 r. (bez znaku, uzupełnione pismem z dnia 9.03.2004 r., znak: EK/ZZ/235/2004) zawierające prośbę o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów cyt. „kosztów związanych z czynnościami faktycznymi, stanowiącymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Praw ...

Czy wydatek finansowany przez firmę, dokumentowany fakturą wystawioną przez biuro podróży, jako wycieczka zagraniczna, gdzie odbiorcami usługi są kontrahenci, którzy spełnili warunki regulaminu promocji, może stanowić koszt uzyskania przychodu, który nie obciąża limitu kosztów reprezentacji i reklamy?

W dniu 25.09.2003 r. wpłynęło pismo spółki jawnej „G.” T. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi, prowadząc pełną księgowość. Dochody z tytułu prowadzonej działalności opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych n ...

Zwracamy się z zapytaniem czy umowa sponsoringu i jej refakturowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2004r. (data wpływu: 08.03.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Sponsoring jest to finansowanie przez instytucję lub osobę prywatną, także podmiot gospodarczy, zwany sponsorem, w całości lub w części jakiegoś przedsięwzięcia, imprezy kulturalnej, sportowej, programu telewizyjnego lub programu radiowego, zwanego sponsorowanym, często w zami ...

Możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w Targach Poznańskich.

Pismem z dnia 04.05.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 11.05.2004 r.), uzupełnionym w dniu 01.06.2004 r., właściciele P.P.H.U. Spółki Jawnej zwrócili się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów niżej wymienionych wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w Targach Poznańskich: koszty związane z przygotowaniem wysta ...

Generowanie strony w 5 ms