Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zamówienie publiczne

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować odszkodowanie za utracone przez firmę korzyści w wyniku wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego?

W odpowiedzi na pismo z dn. 16 grudnia 2003 r. uzupełnione w dniu 6 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji na zapytanie, jaką stawką podatku VAT należy opodatkować odszkodowanie za utracone przez Pana Firmę korzyści w wyniku wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego?" Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 19 ...

W sprawie zakwalifikowania usług: „opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym GEOINFO 2000 – technologia: przekształcenie istniejącego zasobu geodezyjno – kartograficznego z postaci tradycyjnej analogowej na postać informatyczną” i zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 26 listopada 2003 r. Jednostka zwróciła się do Na ...

Czy odpłatne udostępnianie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach przetargu organizowanego dla własnych potrzeb podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Nie jest objęty obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 11 poz. 50 z późn. zm.) koszt jaki zamawiający tj. podmiot zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002r. nr 72 poz. 664 z późn. zm.) pobiera za dostarczenie dokumentów tego postępowania na podstawie art ...

Czy po dniu 27 sierpnia 2003 r. weszły w życie przepisy zmieniające stawkę podatku od towarów i usług na wyroby medyczne: cewniki i kaniule oznaczone symbolem PKWiU 33.10.15-17.20 oraz jaką stawką podatku opodatkowane są te wyroby i od kiedy ona obowiązuje?

W dniu 02.02.2004 r. zostało złożone do tutejszego organu podatkowego pismo Szpitala ... w ... z prośbą o wyjaśnienie kwestii, czy po dniu 27 sierpnia 2003 r. weszły w życie przepisy zmieniające stawkę podatku od towarów i usług na wyroby medyczne: cewniki i kaniule oznaczone symbolem PKWiU 33.10.15-17.20 oraz jaką stawką podatku opodatkowane są te wyroby i od kiedy ona obowiązuje? Z treści pisma ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług wykonanych po 1 maja 2004r. z wiązku z umową zawartą przed 1 maja 2004r. w trybie ustawy o zamówieniach publicznych- inwestor nie wyraża zgody na podpisanie aneksu do umowy.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.07.2004r o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie:#61607; czy ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zezwala na utrzymanie stawki podatku VAT- 7% dla umów zawartych przed 1 ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w stosunku do robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia publicznego?

Po sprawdzeniu prawidłowości informacji, uznano iż wymaga ona zmiany,w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza co następuje. Pismem z dnia 23.04.2004 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z prośbą o pomoc w ustaleniu ...

Podatnik będący urzędem administracji państwowej zwrócił się z zapytaniem, czy czynność przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 37 ustawy o zamówieniach publicznych jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

Jak z przedmiotowego pisma wynika, wątpliwości podatnika budzi kwestia opodatkowania czynności przekazania, w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na uwadze, organ podatkowy stwierdza, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 200 ...

Czy modernizację nawierzchni jezdni na drogach gminnych można uznać za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, na podstawie art.146 ust.3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) i zastosować stawkę 7% ?

Z treści pism wynika, iż Gmina udzieliła zamówienia publicznego na wykonanie prac modernizacyjnych polegających na zmianie nawierzchni, z żużlowej na betonową, na jezdniach dróg gminnych, które są zaliczane do tzw. infrastruktury budownictwa mieszkaniowego. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyli oferty zawierające ceny netto i naliczony podatek VAT w wysokości 7% i 2 ...

W jaki sposób w sytuacji, gdy nie jest możliwe utworzenie celowej spółki osobowej należy zdefiniować wzajemne relacje administracyjno – rozliczeniowe pomiędzy partnerami realizującymi wspólne przedsięwzięcie aby było to zgodne zarówno z przepisami o VAT jak i normą zawartą w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 21.03.2003 r. (wpłynęło do Drugiego US W-wa – Śródmieście w dniu 25.03.2003 r., a następnie przekazane do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 10.05.2004 r. i uzupełnione w dniu 06.08.2004 r. ) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skar ...

Czy przekazanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad specyfikacji warunków zamówień publicznych jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z ...

Generowanie strony w 7 ms