Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zgłoszenie rejestracyjne

Zapytanie dotyczy: czy w związku z przekroczeniem obrotu w wysokości 10.000 euro z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik jest winien, w okresie od dnia 29.12.2003 r. tj. od dnia przekroczenia obrotu, do dnia złożenia zgłoszenia rejestrującego tj. do dnia 6 stycznia 2004 r., zastosować do naliczenia zaległego podatku stawkę podatku VAT na sprzedane towary.

W związku z pismem z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje: W swoim piśmie zwraca się Pani z z ...

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie środka trwałego w przypadku gdy zakup nastąpił w dniu dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, a przed dniem rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 08.08.2003 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. N ...

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, ale przed dniem rozpoczęcia działalności, określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Z przedstawionego wniosku wynika: 1. Podatnik w dniu 28 lipca 2003 r. dokonał zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług składając druk VAT-R. 2. W dniach 29-31 lipca 2003 r. Podatnik dokonał zakupów towarów handlowych stanowiących remanent początkowy w myśl przepisów o podatku dochodowym. 3. Wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej rozpoczęcie działalności na ...

uzupełnić

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 16.12.2003 r. (data wpływu 30.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z wynajmu nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków tylko u jednego z nich, prawa do odliczenia przez jednego z małżonków całości podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej tylko na jednego mał ...

Od kiedy przysługuje Podatniczce prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony?

Odpowiadając, w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnika z dnia 28.11.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik może odliczyć naliczony podatek VAT od zakupionego programu komputerowego, który wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej?

Podatnik uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej w październiku 2003 r. deklarując rozpoczęcie tej działalności z dniem 1 grudnia tego roku. Następnie podatnik dokonał zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej deklarując rozpoczęcie działalności gospodarczej z dniem 5 stycznia 2004. W dniu 5 stycznia 2004 r. podatnik dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT. Przed ...

Czy na dzień 30.04.2004 r. jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, czy zwolnionym? Nadmieniam, że działalność gospodarczą rozpocząłem od 03.03.2004 r. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R zostało złożone 26.02.2004 r., a pierwszą deklarację VAT-7 złożyłem za miesiąc marzec 2004 r.

Zgodnie z przepisem art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Mocą art. 157 powołanej wyżej ustawy stwierdzono bowiem, iż podatnicy zarejestrowani na podastawie art. 9 uprzedniej ustawy (tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowy ...

Czy świadcząc usługi wyłącznie zwolnione z VAT, w momencie przekroczenia kwoty uprawniajacej do korzystania ze zwolnienia powinno być złożone zgłoszenie rejestracyjne VAT? Czy można będzie odliczyć podatek VAT naliczony?

W ramach prowadzonej działalności Strona świadczy usugi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które zgodnie z § 67 ust. 5 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym cyt.” zwalnia się od podatku od towarów i usług prowizje i inne wyna ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wyrażonego w piśmie wynika, iż podatnik świadczy usługi polegające na szkoleniu osób ubiegających się o prawo jazdy, sklasyfikowane wg. PKWiU 80.41. W miesiącu maju 2004r. obrót z wykonywanej działalności przekroczy kwotę 10.000 euro. Podatnik dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku. Czy w związku z powyższym podatnik jest zobowiązany do zarejestrowania się jako czynny podatnik podatku VAT i składania deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej ustawą, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 powyższego załącznika zapisano symbol PKWiU ex 80 – Usługi w zakresie edukacji. Powołany przez podatnika symbol PKWiU 80.41 dotyczy usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy, pi ...


Generowanie strony w 31 ms