Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa o zarządzanie

Na podstawie zawartej umowy podatnik świadczyć będzie usługi zarządzania przedsiębiorstwem, będąc jednocześnie prokurentem w tej firmie - kontrakt menedżerski. Przedmiotowe usługi świadczone będą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przy realizacji tych usług podatnikowi pomagał będzie pracownik, który wykonywać ma niektóre z czynności realizowanych na podstawie umowy o zarządzanie (planowanie, sprawozdawczość, nadzór). Jak powinny być opodatkowane przedmiotowe usługi z tytułu podatku od towarów i usług?

Zgodnie z treścią § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 p ...

1. Czy wykonywanie usług zarządzania przez osoby posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie świadczenia ww usług może być w 2004 r. traktowane jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie osoby świadczące wyżej opisane usługi zobligowane są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 3. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie osoby świadczące wyżej opisane usługi mają prawo do skorzystania z opodatkowania według liniowej stawki 19%? 4. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze usługi świadczone przez osoby zarządzające opodatkowane są podatkiem VAT i dokumentowane fakturami VAT? 5. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze spółka prawa handlowego na rzecz której świadczone są usługi zarządzania ma prawo do rozliczania podatku naliczonego z podatkiem należnym? 6. W jaki sposób w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania mają postąpić zarządzający, którzy w 2003 r. prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów i wystawiali faktury VAT?

Ad. 1 W 2004r. przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług zarządzania nie stanowią przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia). Od 1 stycznia 2004r. ustawodawca w art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o z ...


W jaki sposób prawidłowo kwalifikować przychody z kontraktu menadżerskiego wykonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy jako przychody z działalności wykonywanej osobiście ?

W odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie z dnia 26.02.2004 r. (data wpływu 27.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dotyczących opodatkowania przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów mena ...

Dotyczy możliwości wyboru podatku liniowego

W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej możliwości wyboru podatku liniowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizy ...

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, firma zwraca się z zapytaniem, czy przychody uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakt menedżerski) podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności gospodarczej czy jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Biorąc pod uwagę powyższe, firma pyta, kto powinien być płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od ww. przychodów.Natomiast w zakresie podatku VAT, czy zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z p. z.) są to usługi zwolnione z podatku VAT ? Zdaniem podatnika przychody z ww. umów wykonywane są w ramach działalności gospodarczej; winny być dokumentowane fakturą VAT, wystawioną przez świadczącego te usługi - jako usługi zwolnione z podatku VAT, w związku z § 67 ust. 1 pkt 15 ww. rozporządzenia. Płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy winien być przedsiębiorca świadczący ww. usługi.

W odpowiedzi na zapytanie w części dotyczącej stosowania przepisów podatkowych tj. art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956) informuję: Opodatkowanie przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie prz ...

Czy Spółka, która zawarła z Prezesem Zarządu umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem ma prawo do obniżania podatku VAT należnego o podatek wynikający z faktur wystawianych przez Prezesa Zarządu za usługi wykonywane na podstawie wskazanej umowy?

W powstałej sytuacji faktycznej zaastosowanie znajduje przepis par. 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towaró i usług(Dz. U. Nr 97, poz. 970). Powołane przepisy zwalniają od podatku od towarów i usług czynności wymienione w art. 13 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy dochody cudzoziemca uzyskiwane z tytułu świadczenia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Stan faktyczny: Uchwałą Zgromadzenia Wspólników został powołany prezes zarządu spółki , który jest cudzoziemcem zatrudnionym na stałe w spółce węgierskiej. Na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartego ze spółką węgierską świadczy on również usługi zarządcze dla spółki polskiej. Całość wynagrodzenia wypłacona jest przez spółkę węgierską.Jednocześnie pomiędzy spółką polską a spółką węgierską zostaje zawarta umowa o świadczeniu usług, zgodnie z którą w/w cudzoziemiec świadczy usługi dyrektora zarządzającego dla spółki polskiej za które spółka węgierska wystawia miesięcznie faktury. Ponadto z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że: - cudzoziemiec będzie przebywał w Rzeczypospolitej Polskiej przez okres ok.100 dni w roku 2004, - spółka węgierska, która wypłaca wynagrodzenie nie ma siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej,- spółka węgierska nie posiada zakładu ani stałej placówki w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz,U.z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają` na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy , be ...

Spółka zawarła umowy zlecenia z członkami Zarządu Spółki /nie będącymi pracownikami Spółki/ o świadczenie usług w zakresie kierowania przedsiębiorstwem Spółki - czy takie umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.05.2004r.?

Przychody uzyskane z czynności, o których mowa w art.13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) - umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym chatakterze - są zwolnione na podstawie § 8 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie podatku od ...

Czy będąc członkiem zarządu, członkiem rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, mogę wystawiać faktury, a na ich podstawie pobierać wynagrodzenie w tych spółkach ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 28.01.2004 r., uzupełnionym w dniu 05.03.2004 r., w sprawie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie usług doradczych i konsultingowych świadczonych m. in ...

Generowanie strony w 31 ms