Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: import (przywóz)

Dotyczy prawidłowego opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy sprzedaży importowanych suplementów diety, którą Podatnik prowadzi w Polsce.

Pismem z dnia 11.12.2003 r. Podatnik zwrócił do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie prawidłowego opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy sprzedaży importowanych suplementów diety, którą prowadzi w Polsce. Stan faktyczny:Podatnik prowadzi sprzedaż importowanych suplementów diety pod nazwą: Transfer Factor i Transfer Faktor Plus International. Na wniosek Podatnika, Urząd Statystyc ...

1. Działania podmiotu gospodarczego podlegające na eksporcie produkowanego przez siebie sprzętu komputerowego(z zastosowaniem obowiązującej w eksporcie 0% stawki podatku VAT) za granicę w celu uzyskania finalnego zwolnienia przedmiotowego tych towarów przy ponownym ich przywozie określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie można kwalifikować jako działania mającego na celu obejście prawa podatkowego. 2. Decyzje organów podatkowych odmawiające stronie prawa do zastosowania 0% stawki VAT przy legalnym eksporcie produkowanego przez nią sprzęty komputerowego za granicę wydane zostały z naruszeniem przepisów art. 18 ust. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przez nieuzasadnioną ocenę działań podejmowanych przez stronę skarżącego jako mających na celu obejście przepisów prawa podatkowego w sytuacji wyraźnie przedmiotowego charakteru zwolnienia określonego tym przepisem. 3. Nie można znaleźć jakichkolwiek racjonalnych argumentów usprawiedliwiających zwolnienie od podatku jedynie towarów importowanych, wyprodukowanych za granicą przy jednoczesnym wykluczeniu takiego zwolnienia przy imporcie identycznych rodzajowo towarów wyprodukowanych w Polsce. Oznaczałoby to bowiem, że korzystanie z określonego przywileju podatkowego uzależnione jest nie tyle od spełnienia obiektywnych przesłanek określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym prawnopodatkowego stanu faktycznego (import określonej kategorii towarów dla określonej kategorii podmiotów i określonych celów), lecz od arbitralnego i nie znajdującego oparcia w przepisach ustawy kryterium kraju pochodzenia towaru.

Decyzjami z dnia 3 kwietnia 2002 r. o nr od OZ/NS-PP/4403/104/02 do OZ/NS-PP/4408/117/02, Izba Skarbowa w Krakowie - Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu utrzymała w mocy zakwestionowane w odwołaniach pełnomocnika X. uprzednio (...)(...) decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada ...


- dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży w kraju preparatu hamującego rozwój mikroflory patogennej i stabilizującego naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt.

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. znak: L.dz.1942/2003 w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży w kraju preparatu hamującego rozwój mikroflory patogennej i stabilizującego naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt, sklasyfikowanego przez Stronę w grupowaniu PKWiU 24.20.14-90, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustaw ...

Czy podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, w miesiącu wpisu do rejestru oraz zapłaty należności celnych i podatkowych z tego tytułu, lub w miesiącu następnym – bez konieczności czekania na wpływ oryginału dokumentu SAD?

W przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestr ...

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zapłacony przy imporcie urządzeń i usług w przypadku gdy 50% inwestycji będzie finansowana ze środków otrzymywanych z programu pomocowego

W odpowiedzi na złożone zapytanie w dniu 14.08.2003 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pe zm.) ...


W związku z przedstawionym stanem faktycznym Podatnik zapytuje o możliwość zastosowania stawki VAT 0% na podstawie §61 pkt 9 w zw. z pkt 6 lit. „g” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.Zdaniem Podatnika Urząd Celny podczas odprawy celnej powinien na podstawie ww. przepisu zastosować stawkę VAT 0% ponieważ: - Podatnik jest armatorem morskim, - przedmiotem importu są części i wyposażenie, - części i wyposażenie przeznaczone są dla morskiego statku badawczego (PKWiU 35.11.33-93.4).

Stan faktyczny Zgodnie z kontraktem zawartym z kontrahentem zagranicznym Podatnik będący armatorem morskim zaimportuje osprzęt elektryczny do morskiego statku badawczego o symbolu PKWiU 35.11.33-93.4 Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z przepisem §61 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ora ...

Czy podatnik ma prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek VAT z tytułu importu sprowadzonych do Polski części zamiennych przekazywanych nieodpłatnie przez kontrahenta niemieckiego w celu realizacji usług gwarancyjnych wykonywanych przez podatnika na rzecz tego kontrahenta zagranicznego ?

Z przedstawionego w pisemnym zapytaniu Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Podatnik, w ramach umowy zawartej z firmą niemiecką, będzie wykonywał w jej imieniu usługi gwarancyjne na rzecz polskich nabywców towarów, za co będzie otrzymywał wynagrodzenie od firmy niemieckiej. W związku z wykonywaniem usług gwarancyjnych, Podatnik będzie sprowadzał do Polski części zamienne, które będą przekazywane ...

Kwestionowana regulacja art. 14 § 2 ordynacji podatkowej narusza aspekty prawa wyrażone w art. 78 Konstytucji. Nadanie mocy wiążącej abstrakcyjnej interpretacji problemów prawa podatkowego ustalanej przez Ministra Finansów sprawia bowiem, iż gwarancja powtórnego rozpatrzenia sprawy wskutek wniesionego środka zaskarżenia staje się dla strony iluzoryczna i pozorna, samo zaś prawo zaskarżenia nabiera waloru wyłącznie formalnego środka prawnego.

1. W dniu 17 lutego 2003 r., Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 24 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadając organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej prawo do pominięcia skut ...

Generowanie strony w 5 ms