Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cesja wierzytelności

- czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - czy należy ją opodatkować na zasadach ogólnych, - czy jest to przychód nie podlegający opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu, wynikającą z pisma z dnia 14 listopada 2003 r. nr PD3/415/42/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego z tytułu cesji pra ...

Spółka jawna powstała po zlikwidowaniu spółki cywilnej. Spółka jawna jest przedsiębiorstwem nowo zawiązanym i nie stanowi kontynuacji prawnej spółki cywilnej. Wspólnikami spółki jawnej są wspólnicy byłej spółki cywilnej oraz żona jednego ze wspólników. Spółka jawna prowadzi od 01.01.2003 r. księgi handlowe. Spółka cywilna prowadziła szerokie kontakty handlowe z firmą X. Firma ta płaciła należności często z dużym opóźnieniem, dlatego zostały naliczone odsetki za zwłokę. W momencie likwidacji spółki cywilnej odsetki nie były uregulowane, ale rozpoczęto rozmowy prowadzące do zawarcia ugody lub umowy na dalszą współpracę. Porozumienie nie zostało jednak zawarte. Wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Z uwagi na uproszczenie procesu i możliwość rozpatrzenia sprawy w Sądzie Gospodarczym zdecydowali o dokonaniu nieodpłatnej cesji należnych odsetek od firmy X na rzecz spółki jawnej. Biorąc pod uwagę powyższe spółka jawna zwróciła się z zapytaniem: 1. Czy kwota wyegzekwowanych odsetek byłaby przychodem spółki ? Zdaniem Spółki kwota ta byłaby przychodem spółki w momencie wyegzekwowania. 2. Czy umowa cesji wierzytelności będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych ? Zdaniem Spółki – nie. 3. Jak zaksięgować tę cesję ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego: - w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych cesji wierzytelności (nie zapłaconych odsetek od należności) oraz, - w zakresie opodatkowania cesji wierzytelności podatkiem od czynności cyw ...


Czy osiągając przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychody z kapitałów i praw majątkowych: 1) jest zobowiązany do płacenia podatku wynikającego z:a) przepisu art. 27 ust. 1 czyli wg skali podatkowejb) przepisu art. 30b, czy też2) ma prawo do wyboru pomiędzy podatkiem wynikającym ze skali podatkowej a podatkiem liniowym wynoszącym 19%;3) nie ma obowiązku – tak jak dotychczas – płacenia w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy, a jedynym z tego tytułu rozliczeniem się jest zeznanie roczne.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 10 grudnia 2003 r. - działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przedstawia się następująco:Prowadzi Pan w formie spółki cywilnej działalność z ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U., Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje jak niżej: Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności ...

uzupełnić

W związku ze skierowanym zapytaniem czy cesja wierzytelności dokonana między dwoma firmami (podatnikami podatku od towarów i usług), podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych”, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego s ...

Czy obrót wierzytelnościami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 15.09.2003 r. (znak: FK/189/2003) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności w formie: przeniesienia (przelewu) wierzytelności własnych w c ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa cesji wierzytelności zawarta pomiędzy kontrahentami?

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.). Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Przedmiotowa umowa (porozumienie) zawarta pomiędzy ...

Czy kwoty odzyskane od dłużnika, których dług stanowił przedmiot umowy cesji, stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu? Czy przychodem takim w szczególności będą odsetki za zwłokę i kary umowne ustalone w umowie?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 06.05.2004 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art. 509-518 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 19 ze zm.). Przepisy te stanowią m.in ...

W dniu 14.12.1998r. firma podatnika na podstawie umowy i zamówienia dostarczyła kontrahentowi towar. Powyższe zdarzenie gospodarcze zostało udokumentowane fakturą, odprowadzony został w ustawowym terminie podatek od towarów i usług i podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik za sprzedany towar nie otrzymał zapłaty. W okresie dwóch miesięcy po terminie płatności kontrahent złożył wniosek do Sądu o wszczęcie postępowania układowego. W dniu 15.10.1999r. Sąd wydał postanowienie w sprawie postępowania układowego ustalając redukcję długu i spłatę pozostałej jego części w 12 ratach z terminem płatności pierwszej w dniu 30.06.2000r., a ostatniej w dniu 31.12.2005r. Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik skorzystał z możliwości utworzenia rezerwy na wartość netto tej wierzytelności, którą zaliczył w koszty uzyskania przychodu w 1999r. W latach 2000-2002 kontrahent zapłacił 6 rat układowych, które podatnik rozliczył wliczając do przychodu wartość pomniejszoną o podatek VAT. Z uwagi na pilną potrzebę zaangażowania dodatkowego kapitału w działalność gospodarczą podatnik sprzedał 6 rat układowych w terminach 30.12.2002r., 26.01.2004r., i 12.02.2004r. specjalistycznej firmie zajmującej się obrotem wierzytelności. W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym podatnik zwraca się z zapytaniem: „czy do przychodu uzyskanego w związku ze sprzedażą ww. rat układowych zalicza się wartość pomniejszoną o podatek VAT, który już został zapłacony, czy całą wartość uzyskaną ze sprzedaży.”

Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art. 509 – 518 kodeksu cywilnego. Przepisy te stanowią między innymi, że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co prowadzi do zmiany osoby wierzyciela w drodze cesji. Zastrzeżenie formy pisemnej w kodeksie cywilnym jest przewidziane jedynie do celów dowodowych. Transakcje te mogą mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodp ...

Generowanie strony w 3 ms