Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kumulacja

- czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - czy należy ją opodatkować na zasadach ogólnych, - czy jest to przychód nie podlegający opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu, wynikającą z pisma z dnia 14 listopada 2003 r. nr PD3/415/42/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego z tytułu cesji pra ...

dotyczy zasad opodatkowania dochodu uzyskanego przez podatnika z tytułu zawarcia przez niego odpłatnej umowy przenoszącej na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej zawartej przez podatnika z developerem

Z pisma podatnika wynika, iż w 2003 roku zawarł on z developerem umowę o wybudowanie lokalu mieszkalnego. Z powodów osobistych podatnik jest zmuszony do sprzedaży praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy osobie trzeciej, do czego upoważnia go stosowny zapisw umowie z developerem /przedmiotowa umowa cesji nie została jeszcze zawarta/. Z pisma wywnioskować można, iż kwotę odpowiadającą umowne ...

dot. ławnika sądowego

Z przedstawionego w sprawie stanu faktycznego wynika, iż w 2004 r. pełnił Pan obowiązki społeczne i obywatelskie jako ławnik sądowy. Z tego tytułu uzyskał Pan dochód w łącznej kwocie nie przekraczającej 2.280,00 zł. Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podle ...

Czy w przypadku nabycia spadku, które to nabycie będzie kolejnym od tej samej osoby w ciągu pięciu lat, podatek obliczony od łącznej wartości nabytych rzeczy zostanie pomniejszony o część przypadającą na darowiznę?

W dniu 06 kwietnia 2005 roku do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo podatnika Pana X z zapytaniem, czy w przypadku nabycia spadku, które to nabycie będzie kolejnym od tej samej osoby w ciągu pięciu lat, podatek obliczony od łącznej wartości nabytych rzeczy zostanie pomniejszony o część przypadającą na darowiznę. W piśmie z dnia 06 kwietnia 2005 roku, uzupełnionym w dniu 28 kwietnia 2005, ...

Pytanie podatnika dotyczy kumulacji dochodów uzyskiwanych przez Spółkę z o.o. z/s w Polsce i jej zakładu (filii) na terenie Republiki Litewskiej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko .........., przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 13.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji ca do zakresu i sposobu zastosowania ...

Pani zdaniem okres ten liczony jest pełnymi latami między jedną a drugą darowizną?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami// Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie zawarte w uzupełnieniu wniosku z dnia 13.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy koszty poniesione w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim będą się kumulować na deklaracji VAT- 7 ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust.1, 19, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany: stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 24.03.2006r.( ...

Czy powinnam oddzielnie rozliczyć się z dochodu uzyskanego z zakładu pracy i oddzielnie z emerytury, z której rozliczył mnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 45 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ....... ...

Generowanie strony w 5 ms