Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zbycie praw majątkowych

- czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - czy należy ją opodatkować na zasadach ogólnych, - czy jest to przychód nie podlegający opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu, wynikającą z pisma z dnia 14 listopada 2003 r. nr PD3/415/42/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego z tytułu cesji pra ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wydatkowany na dwie rodzaje inwestycji dotyczących własnych celów mieszkaniowych, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawnia do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo przesłane w dniu 05.11.2003 r., uzupełnione w dniu 03.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie ...

Czy odpłatne zbycie środka trwałego w działalności gospodarczej jest zgodne z przepisami prawa podatkowego?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 21.01.2004 r. (uzupełnione dnia 4.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe ...

Czy w przypadku, gdy sprzedałam przed upływem pięciu lat od jego nabycia jedno posiadane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w jednej spółdzielni mieszkaniowej, a pieniądze uzyskane z tej sprzedaży wydatkowałam na nabycie innego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w innej spółdzielni mieszkaniowej, która dopiero buduje lokal, w którym po wybudowaniu ustanowić ma dla mnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, uzyskany przeze mnie przychód ze sprzedaży prawa do lokalu jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia osiągniętego przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam: Według unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. ...

Czy przychód ze sprzedaży prawa majątkowego stanowiącego odrębny majątek podatnika będzie zwolniony z podatku dochodowego jeśli zostanie wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie we wspólności majątkowej małżeńskiej lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, jeśli zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie. W myśl art. 28 ust. 2 tejże ustawy ...

Na jakich zasadach podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody uzyskane z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego?

Z przedstawionej w nadesłanym piśmie sytuacji faktycznej wynika, iż podatnik w 2003 r. obok spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabył także spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego. Następnie w dniu 17.01.2004 r. podatnik sprzedał prawo do miejsca postojowego, przy czym zakwalifikował tę czynności do źródeł przychodów wymienionych w przepisie art. 10 ust. 1 pk ...

Podatnik jest rolnikiem indywidualnym prowadzącym gospodarstwo rolne. W ramach prowadzonej działalności rolniczej uzyskał, jako plantator w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810 ze zm.), od producenta cukru, prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych oraz limit produkcji cukru. Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy ww. limit stanowi wartość niematerialną gospodarstwa rolnego plantatora. W związku z nabytymi prawami - do produkcji limitu cukru oraz do uprawy i dostawy buraków cukrowych - chce skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do ich zbycia, sprzedając je lub wydzierżawiając. W związku z tym zapytuje, czy w przypadku gdy osiągnie przychód ze sprzedaży lub dzierżawy tych praw będzie, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobligowany do uiszczenia podatku dochodowego od osiągniętego dochodu. Według podatnika uzyskany dochód ze sprzedaży lub dzierżawy ww. praw nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ponadto podatnik zaznaczył, iż uzyskuje wyłącznie dochody z działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Z kolei w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy zawarta została definicja działalności rolniczej, przez którą rozumie się ...

Czy zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do garażu o wartości 5.000,00zł na spółdzielcze własnościowe prawo do garażu o wartości 6.000,00zł stanowi przychód dla stron dokonujących tej czynności w sytuacji, gdy zamiana nastąpiła przed upływem 5 lat od daty nabycia tych praw majątkowych, bez wzajemnych spłat i dopłat?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że aktem notarialnym sporządzonym dnia 26.01.2004 r. dokonano w drodze umowy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do garażu o wartości 5.000,00zł na spółdzielcze własnościowe prawo do garażu o wartości 6.000,00zł. W akcie notarialnym strony umowy oświadczyły, że z tytułu dokonanej zamiany nie nastąpiły między nimi żadne dopłaty i spłaty i nie mają ...

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2004 r. (data wpływu - 16.03.2004 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomośc ...

Jaką stawką VAT opodatkowana jest działalność twórców polegająca na stałym świadczeniu usług w zakresie tworzenia audycji telewizyjnych, prowadzenia obsługi produkcji felietonów do programów i magazynów telewizyjnych oraz świadczeniu usług związanych z obsługą dyżurów reporterskich dla Telewizji Polskiej S.A.?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 1 czerwca 2004r. (data wpływu do Urzędu: 2.06.2004r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych na podstawie umowy zawartej z Telewizją Polską SA Oddział xxx, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach stosownie do dyspozycji zawartej w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn ...

Generowanie strony w 4 ms