Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grunty

czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem .... S.A. a Skarbem Państwa Sądem Rejonowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) uzupełnionego dnia 09.12.2003 r., w sprawie udzielenia informacji, czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem . ...

Czy należy wystawiać fakturę Vat wewnętrzna ze stawką zwolnioną wyłączając prawo wieczystego użytkowania gruntu ? Czy ewidencjonować na podstawie aktu notarialnego i wewnętrznej noty księgowej w korespondencji z funduszem.

Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) informuje, iż darowizny na rzecz samorządu terytorialnego podlegają - zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zmianami) – przedmiotowemu zwolnie ...

w sprawie wydatków poniesionych w roku 2003 na zakup udziałów w gruncie, w przypadku gdy podatnik wpłaca na konto developera, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży zaliczki (przedpłaty) na zakup budowanego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w budowanym budynku mieszkalnym oraz w związku z tym zakupem wpłaca zaliczki (przedpłaty) na zakup gruntu, na którym budynek jest wznoszony.

Pismem z dnia 02.03.2004 r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych w roku 2003 na zakup udziałów w gruncie, w przypadku gdy podatnik wpłaca na konto developera, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży zaliczki (przedpłaty) na zakup budowanego lokal ...

Jakiej stawce podatku od towarów i usług VAT podlega sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu? Czy przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży budynku mieszkalnego wraz gruntem stanowiącego własność spółki oraz prawa do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Naczelnik ...

Na jakich zasadach podatnik (osoba fizyczna) powinien być opodatkowany w związku ze sprzedażą nieruchomości zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.12.2003 r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: obowiązku bądź braku obowiązku potwierdzenia fakturą VAT sprzedaży budynku mieszkalnego i gruntu pod budynkiem, stanowiących własność spółki, oraz formy opodatkowania tej sprzedaży podatkiem dochodowym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r – Ordynacj ...

1. Czy sprzedaż budynku zakupionego w 1992r., rozbudowanego w latach 1992-1993 podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług? 2. Czy od części gruntu pod lokalem odprowadza się podatek od czynności cywilno-prawnych?

Odpowiadając, w myśl art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 10.01.2003r. (data wpływu 10.01.2003r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarówi usług ...

Podatnik zwrócił się o potwierdzenie stanowiska, czy zwrot nakładów poniesionych na budowę budynku na dzierżawionym gruncie (w trybie art.676 w związku z art. 694 kodeksu cywilnego) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i winien zostać udokumentowany fakturą VAT.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, przez pojęcie sprzedaży towarów rozumie się również dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywanie czynności określonych w art. 2. Zgodnie z art. 15 ust. 2a cyt. ustawy w przypadku sprzedaży budynków lub budowli ( albo części takich budynków lub budowli) trwale z gruntem związanych , ...

- w sprawie naliczania odpisów amortyzacyjnych od wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki – prawa dzierżawy nieruchomości.

Odpowiadając na pismo z dnia 27.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r.) w sprawie naliczania odpisów amortyzacyjnych od wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki – prawa dzierżawy nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 , poz. 926 z ...

Zwracam się z prośbą o odpowiedź czy dotyczy mnie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania jednorazowego odszkodowania w roku 2003, od podmiotu prawnego, za umieszczenie na moim gruncie ( działka ), przed kilku laty, bez zawarcia umowy, podziemnych przewodów energetycznych. Umowa o wypłatę odszkodowania zawarta została na zasadzie ugody.

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie otrzymanego odszkodowania za bezumowne wejście i korzystanie z części Pana działek działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia co następuje: Przepis art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

Czy Spółka ma prawo sprzedać jako zwolnione z podatku VAT budynki wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu przy nabyciu których korzystała jedynie z odliczenia podatku VAT od taksy notarialnej od umowy o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego i własności budynków?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm. ) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja towarów zawarta jest w art. 4 ust. 1 w/w ustawy, w myśl której za towary uznaje się rzeczy ruchome, budynki i budowle oraz ich części , a także każ ...

Generowanie strony w 191 ms