Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obniżenie stawki podatku

czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem .... S.A. a Skarbem Państwa Sądem Rejonowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) uzupełnionego dnia 09.12.2003 r., w sprawie udzielenia informacji, czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem . ...

Drukowanie gazet, magazynów i czasopism ukazujących się rzadziej niż cztery razy w tygodniu (PKWiU 22.13), a stawka VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie informuje: Minister Finansów korzystając z ustawowego upoważnienia przyznanego mu na mocy art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. ...


- bezzwrotna pomoc zagraniczna a stawka podatku VAT.

Odpowiadając na pismo z dnia 24.10.2003 r. znak: FG-K-75-396/2003, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz z załączonych do pisma dokumentów wynika, że Fundacja w ramach programu pomocy zagranicznej udzieliła ...

Jaką stawkę należy zastosować w ramach świadczenia usługi telekomunikacyjnej przez podmiot, który zapewnia w imieniu podmiotu zagranicznego obsługę klientów mających siedzibę na terytorium RP poprzez swoje zaplecze w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej oraz doświadczenie w świadczeniu usług telekomunikacyjnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. potwierdzenie prawa podatnika do zastosowania stawki podatku 0% przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursy ...

Dotyczy stawki opodatkowania importu usług transportowych

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 11 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm. ) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku,"..." dokonuje zakupów kartonu od dostawcy zagran ...

Czy do usługi oddelegowania pracownik do pracy za granicę, której efekty są wykorzystywne wyłącznie przez zgranicznego kontrahenta, można stosowć obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2003r. (data wpływu 27.10.2003r.; opłata skarbowa uiszczona w dniu 27.10.2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje co następuje: Zgodnie ...

Czy do usługi w postaci renowacji urządzenia melioracyjnego, której jednym z elementów jest wykonanie przepompowni można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2003r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje, iż: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w przedmiotowym piśmie wynika ...

Czy właściwe jest zastosowanie stawki podatku od towrów i usłyg 3% a nie 22% przy sprzedaży pieca konwekcyjnego dla Ośrodka Szkolno-Wychowaczego jako podmiotu prowadzącego działalność edukacyjną?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2003 r. (data wpływu 17 listopada 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (uzupełnionego pismem z dnia 11 grudnia 2003 r.), zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów podziela pogląd ...

Czy dla zastosowania stawki 7% dla robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą jest wymagane uzyskanie oświadczenia o proporcjach wykorzystania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu na potrzeby mieszkaniowe?

Roboty budowlano-montażowe oraz remonty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą do dnia 31 grudnia 2003 r. podlegały opodatkowaniu stawką 7% na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od dnia 1 stycznia 2004 r. możliwość stosowania stawki 7% do robót bud ...

Generowanie strony w 97 ms