Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Skarb Państwa

czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem .... S.A. a Skarbem Państwa Sądem Rejonowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) uzupełnionego dnia 09.12.2003 r., w sprawie udzielenia informacji, czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem . ...

dotyczy podatnika podatku od lokalu użytkowego najmowanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 14.01.2004 r. o to, jaki podmiot jest podatnikiem podatku od lokalu użytkowego najmowanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, uprzejmie informuję: Skarb Państwa nie jest konkretną, wyodrębnioną osobą prawną, a jedynie pojęciem prawnym. Stąd uprawnienia Skarbu Państwa wykonują podmioty uprawnione do występowania w imieniu Skarbu Państwa. Jednym z takich podmiotów jes ...

W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane w miesiącu lutym 2004 r. ze sprzedaży akcji nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) ?

Ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wprowadzono zmiany w zakresie zasad rozliczania dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2004 r. Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z ...

Czy w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 665 ze zm.), przychody uzyskiwane przez gospodarstwo pomocnicze z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa stanowią przychód tego gospodarstwa podlegający opodatkowaniu.

Dnia 2 czerwca 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez Jednostkę, dotyczące kwestii: Czy w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 665 ze zm.), przychody uzyskiwane przez gospodarstwo pomocnicze z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa sta ...


Zakład X. jako gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej zamierza wynająć lub wydzierżawić innym podmiotom składniki majątkowe Skarbu Państwa, w związku z czym stawia pytanie, czy uzyskany w ten sposób przychód, po pomniejszeniu o koszty uzyskania, stanie się dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguje niniejszym informację udzieloną Gospodarstwu Pomocniczego przy Zakładzie X. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2004 r., nr RP-II/423-8/JS/04. W piśmie z dnia 8 czerwca 2004 r. skierowanym do Nacz ...

Zobowiązania podatkowe

Spółka występuje z zapytaniem czy do czynności polegającej na przeniesieniu własności prawa użytkowania wieczystego gruntu mają zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa dopuszczalne jest przeniesienie przedmiotowego prawa majątkowego na rzecz Skarbu Państwa w zam ...

Czy spłata ciężaru realnego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak to jaką stawką podatku oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie Starostwa z dnia 19 października 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż Starostwo ustala ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług wieczystego użytkowania i oddania w trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa lub Powiatu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 26 listopada 2004 r. nr GN.III.7226-3/04 (wpływ do Urzędu Skarbowego 09.12.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stoso-wania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług wieczystego użytko ...

Czy sprzedaż przez starostę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa podlega ustawie o podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na zapytanie Urząd Skarbowy w Bochni, w oparciu o art. 14a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), poda ...

Generowanie strony w 50 ms