Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja podatkowa

Przepisy art. 230 i art. 324 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) mają zastosowanie do decyzji inspektora kontroli skarbowej, wydanej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572).

Przekazane do wyjaśnienia wątpliwości prawne wyłoniły się na tle następującego stanu faktycznego: Od października 1990 r. Andrzej K. prowadzi w G. firmę transportową i w związku z tym jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W grudniu 1997 r. i styczniu 1998 r. inspektor kontroli skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomiu przeprowadził kontrolę, której przedmiotem było wywiązywanie się An ...


Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 roku wyliczony w decyzjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie podatek VAT należny za okres XI - XII 2003r. oraz I - IV 2004r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 02.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 03.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 29.03.2006r.) nr L.dz. DN/KS/031/2006 o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Czy przy ustalaniu dochodu osiągniętego z tytułu wykonania umowy dotyczącej badania klinicznego przysługuje prawo do zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko Pani wyrażone we wniosku z dnia 05.12.2006 r. ...

Generowanie strony w 48 ms