Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot podatku od towarów i usług

1. Art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001) jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach. 2. Art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001), uprawnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 tegoż artykułu powołanej wyżej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach.

I 1. Pismem z 26 listopada 2001 r. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzylet ...

Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczący wyrobów preferowanych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2000 r., odnosi się tylko do "innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe".

Zaskarżony rewizją nadzwyczajną Ministra Sprawiedliwości wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie z dnia 9.05.2001 r., sygn. akt SA/Rz 2007/00, uwzględnił następujący stan sprawy: Andrzej B. od 5.01.1999 r. prowadzi działalność gospodarcza w zakresie produkcji i handlu artykułami przemysłowymi pod nazwa "V." Laboratorium Chemiczne w N., które uzyskało status zakład ...

Zwrot różnicy podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § l i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 16.12.2002 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Firma „L.” S.A. zwróciła się z następującym pytaniem: „Czy zwrot bezpośredni dotyczący zakupów tow ...

Zwrot różnicy podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie w nawiązaniu do uzupełnienia w dniu 19.03.2003 r. pisma z dnia 16.01.2003 r., znak: PP443/339/2002, w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 127) w art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od ...

- w sprawie podatku od towarów i usług od wypłacanych odszkodowań łowieckich właścicielom lub posiadaczom gruntów za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 24.11.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 24.11.2003 r. Koło Łowieckie "Ś." zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z wni ...

w zakresie podatku dochodowego, w zakresie podatku od towarów i usług

Odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych zapłaconych po utracie (kradzieży) przedmiotu leasingu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych rat, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkow ...


1. Czy mamy prawo ubiegać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów towarów i usług sfinansowanych ze środków pomocowych w sytuacji gdy nie wykonamy czynności opodatkowanych i nie wystąpi VAT należny? 2. Czy staniemy sie płatnikiem podatku VAT od dnia następującego po dokonaniu rejestracji w zakresie podatku VAT czy też od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu VAT- R ?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 27.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.02.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22 marca 2002 r. w sprawie wyko ...

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że magazynowany przez sprzedawcę w zbiornikach gaz płynny, przeznaczony do tankowania samochodów, ulotnił się wskutek ich rozszczelnienia. Czy w związku z zakupem tego gazu przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, stosownie do postanowień art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Stosownie do regulacji art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika : towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku ...

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

Generowanie strony w 7 ms