Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiany w organizacji

Czy w przypadku zaprzestania przez podmiot w ciągu roku podatkowego pełnienia obowiązków pracodawcy i równocześnie płatnika zaliczek na podatek dochodowy obowiązek sporządzenia za cały rok podatkowy imiennych informacji o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek, a także należnego i pobranego podatku, spoczywa na podmiocie wstępującym w te obowiązki?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu zawartą w piśmie z dnia 5 listopada 2003 r., udzieloną Oddziałowi Banku, w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku zaprzestania pełnienia obowiązków pracodawcy ...

Kto jest zobowiązany do sporządzenia informacji o dochodach ( PIT- 11) dla poszczególnych Jednostek wspólnie prowadzących działalność socjalną?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04.2006 r. (data wpływu 21.04.2006 r.) znak ZOPO /I/O1706 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

na podstawie art. 12 Ustawy o CIT, a w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wniesienie do Nowej Spółki wkładu niepieniężnego obejmującego Znaki Towarowe nie będzie skutkowało powstaniem po stronie A. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „PDOP”).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy w dacie wniesienia wkładu do spółki po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 35 ms