Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedsięwzięcie

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych: Umorzenie części pożyczki a przychód podatkowy, podlegający zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w ciężar kosztów uzyskania przychodów a sfinansowanie umorzoną pożyczką innego inwestycyjnego przedsięwzięcia proekologicznego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2.07.2003 r., nr L.dz. /1710/2003 przesłane pismem Izby Skarbowej w Opolu nr PD-I-48/22/BA/03 z dnia 15.07.2003 r. (data wpływu 17.07.2003 r.) oraz pismo nr L.dz.(1840)2003 z dnia 16.07.2003 r. (data wpływu 17.07.2003 r. ...

Czy wynagrodzenia wypłacane osobom zatrudnionym na umowę o dzieło w przypadku finansowania tych wynagrodzeń ze środków UE oraz w części ze środków własnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 29.03.2005 r., znak: PDF 411-415/3/05 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla "R" w Starachowicach dotyczące opodatkowa ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego na zakupach związanych z realizacją przedsięwzięcia: "Modernizacja przestrzeni publicznej w centrum oraz adaptacja połączona z remontem i wyposażeniem Centrum Kultury?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.07.2005 r., ( data wpływu do tutejszego Urzędu 13.07.2005 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług nalic ...

1.Czy konsorcjum kupców działające w warunkach opisanych w pismach podatnika może być w świetle przepisów art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług uznane za podatnika tego podatku? 2.Czy wpłaty dokonywane przez członków konsorcjum w celu sfinansowania wspólnego przedsięwzięcia powinny być obciążane podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia Kupców przedstawione we wniosku, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 03.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Pytanie dotyczące stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w piśmie z dnia 5 lipca 2005 r. jest prawidłowe. Uzas ...


opodatkowanie podatkiem VAT dotacji z programu PARP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra ...

1.Czy wydatki na taki poczęstunek – jako związane z całością przedsięwzięcia – można zaliczyć do kosztów podatkowych?2.Czy serwowany poczęstunek powinien zostać zakwalifikowany do kosztów reprezentacji?3.Czy wydatki na spotkania biznesowe organizowane w siedzibie Spółki można uznać za koszty uzyskania przychodów i nie zaliczać ich do kosztów reprezentacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Sprzedaż przypadającej na Wnioskodawcę 1/3 nieruchomości, nabytej w wykonaniu umowy wspólnego przedsięwzięcia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy prawidłowym jest działanie polegające na zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn nabycia przez Wnioskodawczynię praw majątkowych wynikających z umowy we wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym od córki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 57 ms