Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta wyrównawcza

w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia : Zgodnie z przedłożonymi dokumentami Pan Wojciech C. na mocy wyroku z dnia 26 ...

Czy renta odszkodowawcza zasądzona wyrokiem sądowym a następnie podwyższona ugodą sądową i ugodą pomiędzy stronami korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r Nr FF/01/40/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście udziela odpowiedzi w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004r. odszkodowania w postaci renty otrzymane ...

Czy renty wyrównawcze wypłacane na podstawie wyroku sądowego zapadłego w 2002 roku są opodatkowane w 2003 r. i 2004 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W stanie prawnym obowiązującym w 2003 roku ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystały renty wyrównawcze (art. 444 Kodeksu cywilnego) przyznane na podstawie wyroku sądowego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowił, że wolne od podatku dochodowego ...

Z byłego zakładu pracy, podatnik otrzymał PIT-8C w którym wykazano wypłaconą w 2003 r. rentę wyrównawczą ze względu na pogorszony stan zdrowia tj. częściowej niezdolności do pracy. Nie pobierano od niej podatku. Z tytułu renty krajowej podatnik został rozliczony przez ZUS. Czy otrzymaną w 2003 r. rentę wyrównawczą z byłego zakładu pracy należy wykazać w zeznaniu podatkowym?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: a) określ ...

Czy otrzymana w 2003 i 2004 roku renta wyrównawcza na podstawie ugody zawartej pomiędzy wdową, a byłym zakładem pracy zmarłego męża, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w 2003 roku i 2004 roku wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: ...

Czy forma zakończenia procesu wyrokiem lub ugodą sądową ma wpływ na zwolnienie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z odpowiedzią Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 27.01.2004 r. nr PDI/415/5/04 w sprawie opodatkowania renty przyznanej na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu Cywilnego na podstawie ugody lub wyroku sądowego informuje, że: zgodnie ...

Czy otrzymana w 2003 i 2004 r. renta wyrównawcza na podstawie zawartej ugody, w związku z wypadkiem przy pracy skutkiem, którego była utrata zdolność do pracy zarobkowej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W drodze § 1 pkt 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 10, poz. 81) Minister Finansów zarządził, za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowań wypłacanych na podstawie umowy ...

Czy renta odszkodowawcza wypłacona podatnikowi na mocy ugody zawartej w 1993 roku przez matkę podatnika z byłym zakładem pracy jego zmarłego ojca (w zwiazku w wypadkiem przy pracy, któremu uległ jego ojciec), będzie korzystała w 2003 roku ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm), w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru p ...

Czy renta wyrównawcza otrzymana na podstawie zawartej ugody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze w związku ze zmianą stanu prawnego dokonuje zmiany informacji udzielonej w dniu 31.12.2003r. Nr U.S.I-415/32/2003 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli w zakresie opodatkowania wypłaconej byłemu pracownikowi renty wyrównawczej. Z przedst ...

Czy renta wyrównawcza otrzymana na podstawie zawartej pomiędzy stronami ugody podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ustawy o pdof

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 roku ze zm.) w związku z wniesionym pismem z dnia 17.12.2003 roku (data wpływu 17.12.2003 r.) dotyczącym otrzymanej renty wyrównawczej wyjaśnia, iż: problem ten reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipc ...

Generowanie strony w 45 ms