Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ugody

w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia : Zgodnie z przedłożonymi dokumentami Pan Wojciech C. na mocy wyroku z dnia 26 ...

Czy wydatki poniesione w związku z realizacją ugody zawartej w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilno prawnej za nielegalne korzystanie z oprogramowania komputerowego stanowią koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 14-11-2003 r. (bez numeru) (uzupełnione pismem z dnia 01-12-2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tut. Urząd informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że korzystano z programów ko ...

Czy odszkodowanie z tytułu dyskryminacji pracownika wypłacone w wykonaniu ugody sądowej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 26.01.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wypłaconego w styczniu 2004 roku odszkodowania na podstawie ugody sądowej - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, ...

Czy ujęte w ugodzie zadośćuczynienie, podlegające wypłacie na rzecz poszkodowanego - osoby fizycznej, w konkretnie ustalonej kwocie podlega opodatkowianiu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. g ustawy?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 21 listopada 2003r. uzupełnione pismem w dniu 18 grudnia 2003 r., przejęte do rozpatrzenia przez Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi, dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłaconego na mocy ugody odszkodowania i zadośćuczynienia, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia ...

Czy renta odszkodowawcza zasądzona wyrokiem sądowym a następnie podwyższona ugodą sądową i ugodą pomiędzy stronami korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r Nr FF/01/40/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście udziela odpowiedzi w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004r. odszkodowania w postaci renty otrzymane ...

Czy kwota wypłaty tytułem odszkodowania, wynikająca z zawartej ugody sądowej przed Sądem Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty kwoty odszkodowania za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za dni wolne od pracy wynikającej z zawartej ugody sądowej przed Sądem Pracy - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 ...

W 2003r. Spółka X wypłaciła nam na podstawie zawartej ugody odszkodowanie z tytułu szkód górniczych w związku z likwidacją zabudowań znajdujących się na przedpolu odkrywki. Spółka X była właścicielem gruntów, natomiast naniesienia budowlane były naszą własnością (tak uważam), ponieważ my nie mieliśmy na to żadnego aktu własności. Jedynym dokumentem było zezwolenie na budowę. Uważam, że to odszkodowanie nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzm ...

Czy odszkodowania wypłacone na podstawie ugód i umów w 2003 r. podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 4.12.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 17.12.2003 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Artykuł 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

Kto zapłaci za zobowiązanie podatkowe w przypadku wypłacenia przez byłego pracodawcę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w godzinach nocnych, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wyrównanie zasiłku chorobowego, na mocy zawartej ugody sądowej?

Dnia 20.02.2003 r. w Sądzie Rejonowym w K., Pan X zawarł z byłym pracodawcą ugodę na mocy której, pracodawca został zobowiązany byłemu pracownikowi zapłacić kwotę 7.150 zł z tytułu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wyrównanie zasiłku chorobowego. Dnia 22.12.2003 r. ...

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym na rzecz pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że sąd pracy zasądził od pracodawcy odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W świetle art. 55 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracod ...

Generowanie strony w 6 ms