Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dofinansowanie

w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Przepis ...

1. Czy otrzymane przez pracodawcę dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podst. art.26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (..) będzie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p. oraz 2. Czy koszty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych sfinansowane z PFRON będą kosztem uzysk.przych.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w dniu 11 lutego 2004r. (data otrzymania przez Urząd Skarbowy) dotyczącego : 1) opodatkowania przychodu pochodzącego z dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. ...

Czy świadczenia dla nauczycieli, wypłacane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu w oparciu o przedstawiony stan faktyczny wyjaśnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 5.02.2004 r. (znak: US.I-415/4/2004), ponieważ jest ona nieprawidłowa: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizy ...

Czy zakupione dla pracowników przez zakład pracy karnety wstępu na basen i siłownię, a także karty stałego widza do teatru, opery, bilety do kina, bilety na koncerty muzyczne i występy estradowe oraz organizowane przez zakład pracy imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjno- sportowe, w tym festyn zakładowy dla załogi oraz grzybobranie, finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można uznać za rzeczowe świadczenia, które na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 01.01.2004r są wolne od podatku dochodowego?

Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zaw ...

Czy stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowanie do zakupu munduru górniczego uroczystego i służbowego oraz wartość otrzymanej szpady górniczej? Czy wydatki z powyższych tytułów stanowią u pracodawcy koszty reprezentacji i reklamy ?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są: wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika. W świetle powyższego zapisu, jeżeli używanie munduru służbowego i uroczystego jest obowiązkowe -dofinansowa ...

Czy kwota wydatkowana z funduszu socjalnego na zakup biletów do kina jest przychodem pracownika.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2004 r., znak FN.ŁK.3145-5/04, w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zwolnień od podatku świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez pracownikó ...

Czy wydatek na dofinansowanie do doskonalenia zawodowego na rzecz zrzeszonych członków jest kosztem uzyskania przychodu wynikającym z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Izba jako jednostka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych „współfinansuje” podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków. Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia ...

Czy bilety do kina lub na inne imprezy kulturalne mieszczą się w kategorii świadczeń rzeczowych zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł ? Czy otrzymane kwoty zwrotu z ZFSŚ za zakupione przez pracownika artykuły, lecz zafakturowane na zakład pracy są świadczeniem rzeczowym, czy mieszczą się w kategorii pomocy finansowej ?

Odpowiadając na pismo z dnia 15.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z poźn. zm.) wyjaśnia jak niżej. Z treści pisma wynika, że komisja socjalna na wnioski pracowników o udzielenie pomocy z Zakładowego Fundusz ...

Czy podatnik może odliczyć pełną kwotę ulgi z tytułu kształcenia w szkołach wyższych, jeśli w nastęonym roku otrzyma dofinansowanie do kwoty za czesnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do US Kraków-Stare Miasto 26.02.2004 r.) dot. odliczenia z tyt. wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych informuje, że zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. ...

Generowanie strony w 39 ms