Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopłata

w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Przepis ...

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztyn ...

1. Czy dopłata w formie świadczenia pieniężnego wnoszona przez wspólników jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?2. Czy można skorzystać z odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu materiałów i usług, uregulowanych z kwoty dopłaty?3. Czy wydatki sfinansowane dopłatą wniesione przez właściciela w trybie art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych stanowią koszty uzyskania przychodu, a jeżeli nie to w jaki sposób należy rozliczyć te wydatki?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 ze zm.). W dniu 12.01.2004 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Nacze ...

Czy częściowa dopłata (60 % ceny biletu miesięcznego) do nalezności za dojazdy do pracy, jakie stosownie do postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy otrzymują pracownicy od pracodawcy, są ich dochodem ze stosunku pracy i czy pracodawca zobowiązany jest od wartości tych dopłat wypłaconych pracownikowi pobrać i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są koszty dojazdu pracowników do zakładu jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z innych ustaw. Z analizy powołanego przepisu wynika, że wartość tego rodzaju św ...

Czy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego otrzymywane przez Spółkę do każdej sprzedanej tony pszenicy na podstawie rachunku wystawionego na Agencję zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust.1 pkt 14b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na żądanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem ...

- czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 „a" ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 18.02.2004 r. czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 ust. 1 ...

Prowadzę sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego w ramach NZOZ. Posiadam umowę z NFZ na wykonywanie tych świadczeń. Zapłatę z NFZ otrzymujemy po 14 dniach od złożenia faktury. Czy refundację należy zaliczyć do świadczeń, z tyt. których przychód powstaje w momencie refundacji, tak jak w przypadku prowadzenia apteki, czy w momencie wystawienia faktury, tak jak w przypadku prowadzenia sklepu ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 25.02.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokryc ...

Czy dopłaty do biletów ze środków ZFŚS korzysta w 2004 r. ze zwolnienia zgodnie z art. 21 pkt 67?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 27.01.2004 r.) w sprawie opodatkowania dopłat do biletów na imprezy kulturalne i sportowe uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Od 1 stycznia 20 ...

Czy dopłaty do posiłków wydawanych pracownikom oraz emerytom i rencistom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze z dnia 12.05.2003 r. Nr II-1/411/19/2003/1 w zakresie dopłat do obiadów sprzedawanych pracownikom wydawanych na podstawie kart abonamentowych oraz korzystania z ...


Generowanie strony w 2 ms