Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działy specjalne produkcji rolnej


Czy odchów kurcząt ogólnoużytkowych przez okres dłuższy niż 2 miesiące jest działalnością rolniczą ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 24 listopada 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa a ...

Czy produkcja rolnicza, produkcja działów specjalnych, usługowe suszenie zbóż i mieszanie pasz może być zarejestrowana jako jedna działalność gospodarcza i rozliczana w jednej księdze podatkowej?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 30.12.2003 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ze zm. ...

Czy będę opłacał podatki z tytułu sprzedaży miodu rozlanego w słoiki z własnej pasieki. Miód chce sprzedawać mój siostrzeniec na bazarze bez wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisem art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemne zapytanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowa ...Czy podjęta pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie hodowli ryb tropikalnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z 2000 r.).

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 02 marca 2004 r. podatniczka podjęła działalność gospodarczą w zakresie hodowli ryb tropikalnych. Urząd Statystyczny w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON sklasyfikował w/w działalność pod kodem PKD wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 01.25 Z - chów i hodowla zwi ...

Czy z tytułu hodowli bażantów łownych istnieje obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a więc opodatkowanie dochodów podatkiem dochodowym ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana, złożonym dnia 27.04.2004 r. a uzupełnionym o własne stanowisko w dniu 15.06.2004 r., w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli bażantów, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktyczne ...

Czy podatnik z tytułu opłacania podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, od dochodu ustalanego przy zastosowaniu norm szacunkowych, może dokonywać sprzedaży ziemi ogrodniczej będącej "produktem ubocznym" uprawy roślin ozdobnych w szklarniach?

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów. Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ww. ustawy. Z treści tego przepisu wynika, że dochód z działów specjalnych p ...

Czy chów bydła i krów mlecznych oraz produkcja zboża konsumpcyjnego, buraków cukrowych i rzepaku, a także produkcja materiału siewnego zbóż w ramach gospodarstwa rolnego, stanowią działy specjalne produkcji rolnej, z których przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Treść art. 2 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy stanowi, iż działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalno ...

Generowanie strony w 6 ms