Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podstawowe zasady rachunkowości


Dotyczącym zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w trakcie roku z Zakładowego Planu Kont na Zintegrowany System Informatyczny i zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 12 stycznia 2004 r. (wpływ do Urzędu 19 stycznia 2004 r.) dotyczącym zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w trakcie roku z Zakładowego Planu Kont na Zintegrowany System Informatyczny i zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami ustaw ...

Jak należy księgować koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i wywozie odpadów komunalnych stałych, zbiórce i przerobie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórce i przerobie odpadów niebezpiecznych, w związku ze zmianą art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku) z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku osią ...

dotyczy potrącalności kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. P. z dnia 28.05.2004 r. (znak: PFK-0813/962/2004, data wpływu do tut. Urzędu 1.07.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotycz ...

Czy usługi marketingowe i promocji produktów dotyczące roku 2003, zapłacone w sierpniu 2004 roku należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2004 ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika (data otrzymania pisma 30.08.2004 r.), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia, jn.: Strona przedstawiła stan faktyczny. Spółka zawarła umowę o współpracy w dniu 01.01 ...

dotyczy amortyzacji przyjmowanej do kalkulacji kosztu wytworzenia wyrobów i odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu wniosku z dnia 30.11.2004 r. (znak: EK/9270/2004, data wpływu do tut. Urzędu 1.12.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie amortyzacji przyjmowanej do ka ...

Spółka zamierza wprowadzić zasady ewidencji aktywów obrotowych zgodnie z art. 17 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) - uważa je za korzystne ze względu na specyfikacje działalności gospodarczej tej jednostki. Czy wprowadzenie zasad jw. nie naruszy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

We wniosku Spółka poinformowała, że prowadzi ewidencję księgową w systemie komputerowym. Ewidencja pozwala m. in. na bieżące ustalanie stanów zakupionych towarów, materiałów, wytworzonej i sprzedanej produkcji. Zdaniem Kierownictwa Spółki istnieje możliwość odnoszenia tych stanów bezpośrednio w ciężar kosztów i ustalenie po korekcie o produkcję nie sprzedaną kosztu własnego wyrobów sprzedanych. Za ...

Co oznaczają pojęcia "dzień zarachowania kosztu", "dzień poniesienia kosztu"? Jak określić średni kurs w przypadku otrzymania faktury kosztowej drogą elektroniczną? Jak określić dzień zarachowania kosztu w przypadku importu towarów, gdy Spółka otrzymuje JDA SAD oraz gdy towar został wydany z magazynu wcześniej niż Spółka otrzymała JDA SAD?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.02.2005 r. z datą wpływu do tut. Urzędu- 21.02.2005 r.- w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów praw ...

Pytanie podatnika dotyczy ustalenia możliwości odstąpienia od comiesięcznego spisu z natury nieużytych do produkcji towarów i surowców, dokonując zmian w polityce rachunkowości w związku z wyborem uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 6 ustawy pdop).

Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny:Pismem z dnia 20 lutego 2006 r. L.dz.: 632/II/2006 r. poinformowaliśmy Naczelnika tegoż urzędu, że ZPM Sp. z o.o. w 2006 r. zaliczki na podatek dochodowy będzie wpłacać w formie uproszczonej. W polityce rachunkowości podmiot odnotował, że zakupy towarów i surowców do produkcji będzie w 100% odnosił k ...

Czy przyjęta metoda kalkulacji współczynnika alokacji kosztów do przychodów danego okresu oparta na ilości jednostek energii, które zostały sprzedane w danym okresie jest prawidłowa?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 12 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku E. sp. z o.o. z dnia 20.03.2006 r., znak: ENS-06/97, o udzielenie pisemnej interpretacji ...

Generowanie strony w 10 ms