Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zagospodarowanie przestrzenne

Pytanie dotyczy zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług następujących czynności: - wydanie/przesyłanie materiałów przetargowych (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) za odpłatnością, - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - wydanie zezwolenie na zajęcie pasa ruchu drogowego, - wydanie dziennika budowyza które pobierane są należności ustalone w odrębnych przepisach.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów oraz świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z definicją towarów skonstruowaną dla potrzeb podatku od towarów i usług (art. 4 pkt 1 ustawy), towarami są rzeczy ruchome, wszystkiej ...

Prosimy u dzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego co do usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych : koszenie mechaniczne trawników, grabienie, pielenie, podlewanie itp.

Działając na podstawie art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publiczn ...

Czy sprzedaż przez gminę terenów w drodze przetargu nieograniczonego gruntów nie przeznaczonych w momencie zawarcia umowy warunkowej z nabywcą, jest na mocy art. 43, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku, w sytuacji gdy przeniesienie prawa własności nastąpi w okresie działania nowej ustawy biorąc pod uwagę następujący stan faktyczny: w dniu 27. 04. 2004 r. została przez Gminę X zawarta warunkowa umowa notarialna ze Spółką Y z o.o. na sprzedaż gruntów niezabudowanych. Dla gruntów tych nie ma sporządzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego grunty przeznaczone są pod dolesienia. W Rejestrze Ewidencji Gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Z przedmiotowe grunty oznaczone są jako grunty orne. Warunkowy charakter umowy determinowany jest uprawnieniem Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu. Jednym z głównych warunków zawartych w umowie ze Spółką Y z o.o. jest stworzenie przez nabywcę nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie na zakupionym terenie działalności gospodarczej. Nabywca musi zatem uruchomić takie procedury jak: zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowę (część z tych procedur została już uruchomiona). Dopiero po ich zakończeniu będzie można jednoznacznie określić czy tereny mają status przeznaczonych pod zabudowę w rozumieniu przepisów o planowaniu przestrzennym i w świetle prawa budowlanego. Co decyduje w momencie sprzedaży gruntów gruntów przeznaczeniu?

Z przedstawionej sytuacji wynika, że w dniu 27. 04. 2004r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości (grunty niezabudowane położone we wsi O). Warunkowy charakter umowy wynika z prawa pierwokupu przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych (na mocy art. 3 ustawy z 11. 04. 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego). Prawo pierwokupu jest uprawnieniem prawokształtującym. Realizacja tego ...

Czy ..... Pracownia Urbanistyczna będąca Jednostką organizacyjną Gminy ........... korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przy wykonywaniu prac projektowych na rzecz tej gminy?

Z zapytania wynika, że ......... Pracownia Urbanistyczna świadczy usługi na rzecz Gminy ............ MPU jest jednostką organizacyjną Miasta ............Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 97 poz. 970) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności związane z w ...

Podatnik podnosi, iż prowadzi inwestycję budowlaną pod nazwą „budynek pensjonatowo-mieszkalny”. Obiekt został sklasyfikowany jako „Budynek o trzech i więcej mieszkaniach” PKOB grupa 112 klasa 1122. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy ma prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%, która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r. w odniesieniu do robót budowlano montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektroenergetyczne, urządzenie i zagospodarowanie terenu, dojazdy, drogi)?

Na podstawie art. 146 ust 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z art. 146 ust. 3 pkt.1 przez infrastrukturę towar ...


Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować wykonawca robót rozbiórkowych istniejącego dotychczas budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego? Czy na stawkę VAT ma wpływ to, że inwestor dokonał wyłonienia wykonawcy robót rozbiórkowych i budowlanych w dwóch oddzielnych umowach-przetargach? Czy na stawkę VAT ma wplyw to, że rozbiórki i budowy dokona ten sam wykonawca?

Zgodnie z regulacją przepisu przejściowego, zawartą w art. 146 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest sprzedaż gruntów oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów w sytuacji, gdy nie istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Ze złożonego wniosku wynika, że podatnik - Spółdzielnia Mieszkaniowa - zawarł warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki (nr ...) oraz prawa własności kilku niezabudowanych działek (o numerach X, Y i Z). Spółdzielnia nabyła grunt z zamiarem przeznaczenia go pod budowę osiedla mieszkaniowego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 ...

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów, wykonanie pracy badawczej i usługi w zakresie pozostałych badań i analiz technicznych?

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, odpowiadając na pana pismo z dnia 31.08.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 1.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stawki podatku VAT na wykonywane poszczególne czynności i usługi, tj. usługi specjalistyczne związane ...

- dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, który w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest : - zapisem „Z” tzn. zieleń urządzona oraz urządzenia sportu i rekreacji o charakterze publicznym oraz międzydzielnicowe ciągi piesze, - zapisem „US” tzn. ośrodek dzielnicowy usług rekreacyjno-sportowych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2005 r. o udzielenie pisemnej informacji w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, który w pla ...

Generowanie strony w 7 ms