Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: moment powstania obowiązku podatkowego

Dotyczy zawarcia umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym; momentu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych i obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług leasingu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2003 r. /data wpływu do tut. Urzędu 5.08.2003 r./ uzupełnione w dniu 18.08.2003 r., i 4.09.2003 r. w sprawie zawartej umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z dn ...

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usług składowania odpadów?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6. Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinn ...


Moment powstania obowiazku podatkowego przy świadczeniu usług dostępu do sieci INTERNET oraz usług transmisji danych z wykorzystaniem łączy innych uprawnionych operatorów oraz eksploatowanej stacjonarnej sieci transmisji danych w celu świadczenia ww. usług.

Usługi zaliczane do grupowania statystycznego PKWiU 64.20.17-00.00 są usługami telekomunikacyjnymi. Jeżeli w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych został określony termin płatności, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przedmiotowych usług powstaje z chwilą upływu terminu płatności. Powyższe wynika z treści przepisu art. 6 us ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u komitenta.

Regulacja prawna umowy komisu zawarta jest w Kodeksie cywilnym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) w art. 765-773. W wyniku umowy komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Kom ...

Eksport usług - stawka podatku, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumenty potwierdzające realizację usługi eksportowej, kasy rejestujące.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności zawarł wstępną umowę z kontrahentem z zagranicy na świadczenie usług w zakresie konserwacji samochodów. Usługi byłyby świadczone u klienta, na terenie Niemiec. Podatnik w dniu 04.02.2003 r. dokonał w tut. Urzędzie Skarbowym rejestracji dla celów podatku od towarów i usług oraz dla celów podatku dochodowego (zasady ogólne). Zapytanie Podatnika dotyczy zasa ...

Pod jaką datą należy zaewidencjonować przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wynikający z faktury wystawionej w styczniu 2004 r. dotyczącej usług wykonanych w grudniu 2003 r. oraz jaka data sprzedaży powinna widnieć na fakturze dokumentującej sprzedaż usługi?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 23 lutego 2004 r. uzupełnione dnia 12 marca br. w sprawie momentu zaliczenia do przychodów faktury wystawionej w styczniu 2004 za usługi wykonane w grudniu 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie podziela przedstawione w piśmie stanowisko, że p ...

Zapytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, dla usług stałej obsługi rachunkowo - księgowej (PKWiU 74.12) oraz stałej obsługi informatycznej (PKWiU 72).

Art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, u ...

W jakim momencie (czy w trakcie budowy, czy po jej zakończeniu) powstaje obowiązek podatkowy towarzystwa budownictwa społecznego wydatkującego część dochodu na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1 pkt 4j ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. na budowę garaży i miejsc parkingowych dla osób wynajmujących mieszkania od towarzystwa.

Z przedstawionego w zapytaniu Jednostki stanu faktycznego wynika, iż towarzystwo budownictwa społecznego, którego podstawowym celem jest budowa mieszkań na wynajem oświadczyło, iż przeznacza cześć dochodów na budowę garaży i miejsc parkingowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4j ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dochody towar ...

Momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku przekazania leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do sprzedaży komisowej.

Zgodnie z art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poprzez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 08 sty ...

Generowanie strony w 56 ms