Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrzymanie

w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej wnuka, który pozostaje na Pana utrzymaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 16.04.2003 r. udzielonej na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) uprzejmie informuje, że Ministerstwo Finansów zająło odmienne stanowisko w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej wnuka, który pozostaje na Pana ...


Czy mogę w zeznaniu rocznym za 2003 r. odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego, a mój małżonek wydatki z tego samego tytułu jako utrzymujący córkę?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. (data wpływu do US 20.02.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w opisanym stanie faktycznym: Warunkiem odliczenia wydatków zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług jest opodatkowane urządzanie i utrzymanie zieleni miejskiej.

Usługi w zakresie urządzania i utrzymywania zieleni miejskiej zakwalifikowano do symbolu Klasyfikacji Usług (KU) 72301. Stosownie do wykazu interpretacji klasyfikacyjnych wydanych przez Główny Urząd Statystyczny do ww. usług zalicza się czynności polegające na: - pielęgnowaniu zieleni miejskiej (np. na osiedlu) - urządzaniu istniejących (użytkowanych lub nie) ogrodów, parków i ich utrzymywaniu, ...

Nadleśnictwo wykonuje zadania zlecone przez Starostę w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , polegające na :lustracji powierzonych do nadzoru lasów w celu określenia konieczności wykonywania przezwłaścicieli niezbędnych zabiegów gospodarczych , nadzorowaniu nad wykonywaniem zadań ustalonych przez Nadleśniczego, wydawaniu decyzji administracyjnych nakazujących osobom fizycznym wykonywania zadań w zakresie odnawiania zrębów,przebudowy drzewostanów,pielęgnacji upraw,usunięcia drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe , pielęgnacji uprawocenie zdatności uprawcechowaniu , numerowaniu i legalizacji pozyskanego drewna .Czy słusznie Nadleśnictwo zaklasyfikowało te usługi do grupowania PKWiU 75.13.11-00 jako usługi zwolnione od podatku od towarów i usług ?.Nadleśnictwo prowadząc działalność w oparciu o przepisy ustawy o lasach , jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom Służby Leśnej bezpłatnego mieszkania .Czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług służących utrzymaniu tych mieszkań ?.Nadleśnictwo otrzymuje dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone przez administrację rządową tj. zadania związane z zalesianiem gruntów porolnych , opracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody , ich realizację oraz ochronę gatunkową roslin i zwierząt , finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa w szczególności poprzez zakładanie leśnych kompleksów promocyjnych , zakładanie ścieżek przyrodniczo-leśnych .Czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług niezbędnych do wykonywania tych zadań ?.

Odpowiedź: W związku z tym , że Urząd Statystyczny w Łodzi , na prośbę Podatnika , zakwalifikował usługi w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa do grupowania PKWiU 02.02.10-00 jako „usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna „ , podlegają one do dnia30.04.2008 r. (art.146 ust.1 ustawy) opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 3 % jako wymienione pod po ...

Jaka kwota dochodu w 2003 roku pozbawia podatnika możliwości odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługującej współmałżonkowi przebywającemu na utrzymaniu podatnika?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani żądanie z dnia 08.03.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku doc ...


Czy w przypadku wykonywania prac polegających na koszeniu, zakładaniu trwaników, wycince, pielęgnacji, sadzeniu i przesadzaniu drzew przy drogach należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 7% ?

Tutejszy Organ uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku złożonym w dniu ... dot. zastosowania 7% stawki podatku VAT w przypadku wykonania usług utrzymania zieleni związanych z pracami przy drogach komunikacyjnych. W złożonym w dniu ... wniosku podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawidłowego stosowania stawek podatku V ...

Czy uważa się za spełniony warunek zamieszkiwania w lokalu przez 5 lat, o którym mowa w art. 16 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. Nr 142 poz 1514 z 2004r )w przypadku, kiedy osoba obdarowana lokalem mieszkalnym zamieszka w nim, a następnie przed upływem 5 lat przekaże ten lokal na rzecz kolejnej osoby przy jednoczesnym ustanowieniu służebności osobistej na swoją rzecz pozwalającej na dalsze zamieszkiwanie w lokalu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a par 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jedn Dz.U z 2005r Nr 8 poz 60 ) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowegoNaczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko wyrażone we wniosku jako prawidłowe U z a s a d n i e n i ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym ponoszone przez spółkę wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Spółka posiada m.in. ośrodek kolonijno-wczasowy, w którym w latach 2000-2001 prowadziła działalność. W przyszłości planuje rozbudowę ośrodka oraz wznowienie działalności. Obecnie w związku z utrzymaniem obiektu spółka ponosi koszty z tytułu: oświetlenia, utrzymania dozorcy i psów, ogrzewania, spłaty odsetek od kred ...

Generowanie strony w 49 ms