Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ekwiwalent pieniężny

w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa w odniesieniu do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej

Odpowiadając na pismo z dnia 04.11.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa w odniesieniu do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej, Urząd Skarbowy w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia jak niżej. Z treści pisma wynika, że zgodnie z umową podpisa ...

- dotyczy budowy budynku mieszkalnego oraz odliczeń od podatku

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.10.2003 r. uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Pana piśmie wynika, że jest Pan żołnierzem zawodowym, który posiadał stałą kwaterę służbową w garnizonie O. Kwaterę tą zdał Pan do Wojskowej A ...

Czy od dnia 01.01.2004r. ekwiwalent pieniężny wypłacany przez pracodawcę pracownikowi za używanie do celów służbowych samochodu stanowiącego własność pracownika jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 171 ze zm.) jako ekwiwalent pieniężny za używany przez pracownika przy wykonywaniu pracy sprzęt stanowiący jego własność ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r. informuje: z dniem 01.01.2004r. uchylony został pkt 22 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) na podstawie, którego wo ...

Czy równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wypłacany pracownikom należącym do personelu lotniczego podlega opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczel ...

Czy podlegają opodatkowaniu za 2003 r.: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia urlopowe, odsetki za zwłokę wypłacone w 2003 r. przez komornika na podstawie wyroku Sądu Pracy, który jest kwestionowany przez pracodawcę. Jak odprowadzić podatek od w/w dochodów ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r., uzupełnione w dniu 24.02.2004 r. informuje, że wypłacone przez komornika sądowego: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie urlopowe, oraz wypłacone przez zakład pracy wynagrodzenie ...

Czy opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota równoważnika pieniężnego przeznaczonego na wyżywienie tego psa wypłacanego funkcjonariuszowi służby więziennej sprawującemu całodobową opiekę nad psem specjalnym?

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. ...

Czy wypłacony pracownikowi, będącemu równocześnie członkiem rady nadzorczej, ekwiwalent pieniężny za używanie przez niego na potrzeby podatnika samochodu należącego do innego podmiotu gospodarczego będzie stanowił dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?

Wobec przedstawionego stanu faktycznego tut. Organ podatkowy wyjaśnia, że pracownikowi Spółki, będącemu jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki po zawarciu umowy cywilno prawnej może być wypłacany zwrot kosztów za używanie przez pracownika samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy w celach służbowych. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 ...

Czy kurtki z "logo" firmowym, które otrzymali dyrektorzy firmy "X", zakupione w celu używania ich w drodze do pracy i w czasie podróży służbowych o wartości 770 zł stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolna od podatku jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu za ten ubiór. Warunkiem zwolnienia wartości otrzymanego ubioru służbowego lub warto ...

Czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent.

W dniu 18.12.2003 roku wpłynęło pismo Spółki z prośbą o wyjaśnienie prawidłowej interpretacji przepisów art. 21 ust 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dz ...

Czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ich własność samochodów, motocykli i rowerów wykorzystywanych w pracy może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2004.01.16 (wpływ 2004.01.19) nr Fn 0717-2/2004 informuje, co następuje: Wątpliwość Wasza dotyczy kwestii, czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ...

Generowanie strony w 11 ms