Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwatera

w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa w odniesieniu do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej

Odpowiadając na pismo z dnia 04.11.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa w odniesieniu do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej, Urząd Skarbowy w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia jak niżej. Z treści pisma wynika, że zgodnie z umową podpisa ...

- dotyczy budowy budynku mieszkalnego oraz odliczeń od podatku

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.10.2003 r. uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Pana piśmie wynika, że jest Pan żołnierzem zawodowym, który posiadał stałą kwaterę służbową w garnizonie O. Kwaterę tą zdał Pan do Wojskowej A ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Przedstawiono następujący stan faktyczny: W 2003 r. dokonał Pan zwolnienia kwatery WAM w wyniku czego została opracowana wartość kosztorysowa tytułem zwrotu kosztów za podwyższenie standardu kwatery. Postawione zostały następujące pytania: 1. W jaki sposób i na podstawie jakiego dokumentu mam wykazać ww. dochód w zeznaniu rocznym? 2. W jaki sposób obliczyć koszty uzyskania ww. przychodu-wartość kosztorysową materiałów i robocizny?

W odpowiedzi na pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodz ...

- czy posiadanie stałej kwatery przez żołnierza jest przeszkodą uzyskania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spodków i darowizn?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia: Art. 21, art. 24 i art. 29 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 42, poz. 368 z 2002 roku z późn. zm.) wyraźnie wyodrębnia instytucję prawną prawa do kwatery oraz umowy najmu. Zatem nie można utożsamiać prawa do kwatery z umową najmu, a tym sam ...

dotyczy świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.02.2004 r.) w sprawie zasad opodatkowania od 1.01.2004 r. świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w związku z no ...

Czy w firmie budowlanej prowadzącej budowy na terenie całego kraju , ma zastosowanie ograniczenie kosztów zakwaterowania pracowników na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 updof?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004 r. (data wpływu 02.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt ...

Czy koszt zakwaterowania przekraczający kwotę 500zł miesięcznie na osobę należy doliczyć pracownikowi do dochodu i opodatkować?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ odpowiadając na zapytanie Spółki Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że Spółka świadczy usługi budowlane i często realizuje inwestycje poza miejscowością, w której jest siedziba firmy. ...

Jakie warunki winny być spełnione, aby świadczenie ponoszone przez Spółkę z tytułu zakwaterowania pracownika w hotelu pracowniczym lub kwaterze nie stanowiło dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Czy wartość biletów przekazywanych pracownikom na dojazdy do pracy stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

W świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 26. lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust.14 w: a) hotelach pracowniczych, b) kwat ...

Jak należy interpretować przepisy zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotyczące zwolnienia z opodatkowania wypłaconych strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za brak kwatery?

Przepisy dotyczące równoważnika pieniężnego za brak kwatery przysługującego strażakowi Państwowej Straży Pożarnej zawarte zostały w ustawie z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Str ...

Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kosztów zakwaterowania w kwaterach prywatnych delegowanych pracowników na terenie kraju.

W dniu 01 marca 2004 r. złożył Pan jako przedsiębiorca zapytanie dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kosztów zakwaterowania w kwaterach prywatnych delegowanych pracowników na terenie kraju. Z treści pisma wynika, że wykonuje Pan usługi budowlane na terenie kraju co powoduje konieczność korzystania przez pracowników z kwater prywatnych. Koszty ponoszone prze ...

Generowanie strony w 5 ms