Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezygnacja

w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa w odniesieniu do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej

Odpowiadając na pismo z dnia 04.11.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa w odniesieniu do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej, Urząd Skarbowy w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia jak niżej. Z treści pisma wynika, że zgodnie z umową podpisa ...

- dotyczy budowy budynku mieszkalnego oraz odliczeń od podatku

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.10.2003 r. uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Pana piśmie wynika, że jest Pan żołnierzem zawodowym, który posiadał stałą kwaterę służbową w garnizonie O. Kwaterę tą zdał Pan do Wojskowej A ...

Czy rozpoczynając w marcu 2004 r. działalność gospodarczą (zakład remontowo-budowlany), której wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w art. 14 ust. 1 pkt 1, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 14 ust. 7a, pomimo faktu, iż w okresie 27.07.1999 r. - 19.10.2001 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą w tym samym zakresie i był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu 05.03.2004 r.) oraz jego uzupełnienie z dnia16.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu) dotyczące kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) informuję, iż przed nowelizacją ustawy o podatku od towar ...

Czy dobrowolne odstapienie od żądania odsetek ustawowych powstałych zgodnie z art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powoduje, że nie powstaje przychód z działalności?

Art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) stanowi, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż d ...

Czy rezygnacja przez Podatniczkę z tytułu prowadzona wraz z mężem działalności gospodarczej (mąż zamierza kontynuować tą działalność) spowoduje konieczność sporządzenia przez Podatniczkę remanentu likwidacyjnego i skutki podatkowe w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?

Podatniczka wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą wykonywaną na imię obojga małżonków. W roku 2003 przychody osiągane z tej działalności małżonkowie opodatkowują w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczając je po 50% na każdego z małżonków. Stan prawny: Od 01 stycznia 2001 r. stosownie do treści art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarc ...

" Czy będąc małym podatnikiem podatku VAT, który wybrał kwartalną metodę rozliczeń z podatku VAT począwszy od IV kwartału 2003 r., złożywszy w dniu 05.08.2004 r. oświadczenie o rezygnacji ze składania kwartalnych deklaracji, ponownie uzyskuje prawo do składania deklaracji podatkowych miesięcznych ?"

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( DzU Nr 137,poz.926 ze zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje : Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( DzU Nr 54,poz.535) podatnicy, o których mowa m.in. w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, czyli mali podatnicy , którzy dokonali wyboru ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, a w stosunku do których rolnikowi opodatkowanemu na zasadach ogólnych, przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT? Naczelnik

Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w ust. 3 (rolnik ryczałtowy), którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pis ...

Jakie są zasady ponownego wyboru zwolnienia od podatku VAT po wyrejestrowaniu z rejestru podatników na skutek zaprzestania działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2004 r., działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w interesującej Pana sprawie: 1) Zgodnie z art. 113 ust. 11 oraz art. 168 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usł ...

Czy w/w przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Podatniczce w 2004r. jako osobie uprawnionej po zmarłym mężu – emerycie wojskowym wypłacono ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery stałej. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkieg ...


Generowanie strony w 218 ms