Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: służby mundurowe

w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa w odniesieniu do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej

Odpowiadając na pismo z dnia 04.11.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa w odniesieniu do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej, Urząd Skarbowy w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia jak niżej. Z treści pisma wynika, że zgodnie z umową podpisa ...

Czy wartość czynszu za korzystanie z budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań funkcyjnych związanych z wykonywaną funkcją przez pracowników Służby Leśnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagro ...

- czy posiadanie stałej kwatery przez żołnierza jest przeszkodą uzyskania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spodków i darowizn?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia: Art. 21, art. 24 i art. 29 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 42, poz. 368 z 2002 roku z późn. zm.) wyraźnie wyodrębnia instytucję prawną prawa do kwatery oraz umowy najmu. Zatem nie można utożsamiać prawa do kwatery z umową najmu, a tym sam ...

- dotyczy możliwości odliczenia od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne, kosztów poniesionych na zakup baterii do aparatu słuchowego przez osobę zaliczoną do III grupy inwalidów w związku ze słuzbą wojskową .

W nawiązaniu do pisma z dnia 09.02.2004 r. (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje: Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wyjaśnia, że jest in ...

Czy są zwolnione z opodatkowania nagrody rzeczowej dla żołnierzy.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących wypłat nagród rzeczowych żołnierzowi, wyjaśnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 l ...

Czy w związku ze zmianami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w roku 2004 świadczenia pieniężne wypłacane byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej przez okres roku po zwolnieniu ze służby na podstawie art. 121 ustawy o Straży Granicznej, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób opodatkować odprawy i ekwiwalenty urlopowe wypłacane funkcjonariuszom w ostatnim dniu służby?

Świadczenia pieniężne wypłacane byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej na podstawie art. 121 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 ze zm.), podlegają zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., opodatkowa ...

Dotyczy zwolnienia z obowiązku potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz za pracę w porze nocnej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 14.10.2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 27.10.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego wypłaty poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową dod ...


Czy uposażenie za czas urlopu zdrowotnego żołnierza zawodowego wracającego z misji w Polskim Kontyngencie Wojskowym można zwolnić od podatku dochodowego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania uposażenia za czas urlopu zdrowotnego żołnierza zawodowego wracającego z misji w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta weterańska otrzymywana z Departamentu Spraw Weterańskich Stanów Zjednoczonych Ameryki?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na Pana pisemne zapytanie wniesione do tut. organu podatkowego w dniu 07.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. Składając zapytanie poda ...

Generowanie strony w 6 ms