Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oświata

dotyczy podstawy obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele: naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę - łącznie do wysokości nie przekraczającej 15 procent dochodu.

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z 19.10.2003 r. (wpływ 20.10.b.r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) pod ...

Czy zapomogi zdrowotne przyznawane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r. (data wpływu: 23.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

Czy Rada Rodziców moze na terenie szkoły prowadzić działalność gospodarczą - sklepik uczniowski?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym ...

Podstawa opodatkowania

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby można było d ...

Zastosowanie stawki 0% do dostawy projektora dla jednostki edukacyjnej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% do dostawy urządzenia które jest projektorem obrazu generowanego przez komputer na ścianę bądź tablicę prezentacyjną, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja ...

Czy posiłki wydawane uczniom w stołówce szkolnej, przez nią przygotowane, objęte są 7% stawką VAT?

Sprzedaż obiadów w stołówkach szkolnych mieści się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnym świadczeniu usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535) jednakże kwestia czy usługa ta korzysta z preferencji –jest zwolniona, czy podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynika z obowiązujących w tym temacie klasyfikac ...

Jakie warunki decydują o zastosowaniu stawki 0 % na sprzedaż sprzętu komputerowego?

Zgodnie z art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego: a) dla placówek oświatowych, b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieod-płatnego przekazania placówkom oświatowym przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15 ...

Czy dotacje oraz sfinansowane nimi wydatki, a także dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia przedszkoli przeznaczane w części na ich prowadzenie należy księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz wykazywać w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz wykazywania w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 - dochodów zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 i pkt 47b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz 176 z późn. zm.) oraz kosztów uz ...

Czy działalność gospodarcza prowadzona przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób prawnych ?

W związku z pismem z dnia 23 grudnia 2004 r. (data wpływu 28.12.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa informuje, że: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych jest jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną. Zgodnie z ...

Zasady opodatkowania części nieruchomości oddanych w najem na podstawie umowy między oświatowymi jednostkami organizacyjnymi, a podatnikiem.

P o s t a n o w i e n i e Burmistrz Miasta Bytowa na podstawie art.14 a § 1 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz.60/ postanawia udzielić następującej interpretacji : ... nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu najmu lokali użytkowych /kotłownie i wymiennikownie / będących przedmiotem użyczenia między Gminą Bytów, a oświatowymi ...

Generowanie strony w 3 ms