Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rejestracja

w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2003 r.) w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej, Nac ...

Czy po dniu 1 maja 2004 roku oddział kościelnej osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2004 r., Nr EF-1/81/04, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 2 i § 3, informuje, że wyłączenie grupy podmiotów określonych w art. 157 ust. 2 pkt 2 usta ...

Podatnik wnosi o odpowiedź na następujące pytania: 1) czy ma obowiązek ponownie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R , 2) czy ma obowiązek dokonać korekty złożonych deklaracji uwzględniając dochód z dzierżawy w równej części , tj. 700 zł ,3) czy ze względu na obrót jaki osiągnie w roku 2004, wyrażający się kwotą 7700,00 zł., małżonek podatnika jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,4) czy jest możliwość składania jednej deklaracji PIT-5 uwzględniając całość dochodu ze względu na wspólność majątkową.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, dzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem złożonym w dniu 24 marca 2004 r. P........................ ...

Czy małżonkowie mogą rozliczyć się razem mimo, iż jedno z małżonków ma zarejestrowaną działalność opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego ?

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 31-03-2004r. (data wpływu 05-04-2004r.) w sprawie interpretacji przepisów Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. wyjaśnia, iż: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednakże w myśl ar ...

Czy po dniu 1 maja 2004 r. zakład osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2004 r., znak ZHBM/403/04, uzupełnione pismem z dnia 11 maja 2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 2, informuje, że utrata prawa do odrębnego rozliczania ...

Czy w momencie rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z tytułu najmu lokalu użytkowego stanie się podatnikiem VAT, zobowiązanym do rejestracji w tym podatku, czy od tego dnia powstanie obowiązek wystawiania faktur z właściwą stawką VAT oraz czy będzie obowiązana do prowadzenia stosownej ewidencji.

Pismem z dnia 6 kwietnia 2004r. (wpływ do tut. Urzędu - 7 kwiecień 2004r.) zwróciła się Pani do Naczelnika tut. Urzędu z zapytaniami: czy w momencie rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z tytułu najmu lokalu użytkowego stanie się podatnikiem VAT, zobowiązanym do rejestracji w tym podatku; czy od tego dnia powstanie obowiązek wystawiania faktur z właściwą stawką VAT oraz czy będzie obowiązana do prow ...

Jednym z przedmiotów mojej działalności jest nagranie (audiowizualna rejestracja zdarzeń) oraz montowaniu materiału informacyjnego dla telewizji regionalnej. Usługa ta jest wykonywana na sprzećie należącym do telewizji, montaż materiału odbywa się w siedzibie telewizji. W związku z powyższym, iż jestem podatnikiem podatku VAT, zwracam się z pytaniem jaką stawką opodatkowane są usługi produkcji filmów i nagrań wideo jakie świadczę dla telewizji. Według mnie właściwą stawką VAT jest 22%.

Działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2004r. uzupełnione pismem z dnia 20.07.2004r., wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług, o których mow ...

Postanowieniem z dnia 08.07.2004 r. Sąd Rejonowy odjął dłużnikowi i powierzył mi zarząd nad nieruchomościami w postaci działek nr 8840/03 i nr 1457/02 o łącznej powierzchni 3,5611 ha wraz z wszystkimi znajdującymi się na tych działkach budynkami i instalacjami (tj. młynem, elewatorem i innymi budowlami). Dłużnikiem w tym przypadku jest spółka z o.o. XXX, której Komornik SR wyżej opisane nieruchomości zajął, a następnie wystawił na licytację. Ww spółka formalnie istnieje, ma ona na tej nieruchomości siedzibę i jej działalność opiera się na obiektach ( młyn, elewator) znajdującycych się na ww nieruchomościach. Odjęcie spółce XXX zarzadu nad nieruchomościmi i powierzenie go mnie nastąpiło na mocy art. 931 § 2 k.p.c. Zgodnie z art. 935 k.p.c. zarządca zajętej nieruchomości zobowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki (ma on prawo pobierać zamiast dłużnika wszelkie pożytki z nieruchomości, spieniężać je w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego zarządu okażą się potrzebne, w sprawach wynikających z zarządu nieruchomością zarządca może pozywać i być pozywany). Czy zarządca nieruchomości dłużnika ma prawo w odniesieniu do tych nieruchomości objętych zarzadem posługiwać się jego numerem NIP i REGON, korzystać z jego zgłoszeń podatkowych, opłacać podatki w imieniu i na rzecz dłużnika oraz kontynuować prowadzenie ksiąg podatkowych dłużnika, czy też zarządca powinien zyskać odrębny NIP, REGON, założyć własne księgi podatkowe i rozliczać podatki ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.07.2004 r. uprzejmie informuje. Art. 7 Ordynacji podatkowej stwierdza, że podatnikiem jest m.in. osoba prawna podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, tj. zobowiązaniu (abstrakcyjnemu) do p ...


Przedmiotem zapytania Podmiotu jest konieczność lub zaniechanie zarejestrowania jako podatnik VAT UE.

W świetle przedstawionego w pismach stanu faktycznego oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przedmiotem zapytania Podatnika jest rejestracja Podmiotu jako podatnika VAT UE, a nie określenie czy wykonywane czynności mieszczą się w definicji wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy czynni podatnicy podatku od towarów i ...

Generowanie strony w 9 ms