Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lokal mieszkalny

Poczynienie w 1995 r. wydatków na zakup lokalu mieszkalnego w budynku, który nie był nowo wybudowanym budynkiem mieszkalnym, ale powstał w wyniku przebudowy, nie stanowi podstawy zastosowania ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 ze zm., obecnie jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zaskarżonym rewizją nadzwyczajną wyrokiem z dnia 3 grudnia 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach na skutek skargi Arkadiusza K. na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 marca 1998 r. (utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą podatek dochodowy za 1995 r. w kwocie 1119,50 zł) uchylił zaskarżoną decyzję. Minister Sprawiedliwości zarzuci ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odp ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu - 14.01.2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) stanowi: "Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonani ...

Koszty uzyskania przychodów

Do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dn. 08.01.2003 roku zwróciła się Pani o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania oraz odpisów amortyzacyjnych ww. środka trwałego. Z pisma wynika, że w 2001 roku zakupiła Pani lokal mieszkalny nadający się do gospodarczego wy ...

Odliczenia od podatku

Pismem z dnia 30.03.2003 r. data wpływu 1.04.2003 r. Wasze Zgromadzenie wystąpiło z zapytaniem w trybie art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość dokonywania odpisów podatkowych z tytułu remontów pokoi mieszkalnych zajmowanych przez członkinie Zgromadzenia, a znajdujących się w Domu Zakonnym. W dalszej ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2003 r. (data wpływu – 11.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 2 ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W związku z pismem z dnia 11.03.2003 Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14 a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie (dotyczy opodatkowania otrzymanego ekwiwalentu pieniężnego w 2002 roku z Biura Ochrony Rządu w zamian za rezygnację ...

Katalog źrodeł przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2003 r. (data wpływu - 16.09.2003 r.) dotyczącego udzielenia informacji w zakresie momentu powstania przychodu z najmu lokalu mieszkalnego nie związanego z działalnością gospodarczą, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia co następuje. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 11 ust. 1, a także w a ...

Czy opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją części użytkowej domu stanowią koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Wykorzystywanie przez podatnika, do celów prowadzonej działalności, domu mieszkalnego przez wyłączenia jego części lub całości z funkcji mieszkalnej ...

Generowanie strony w 6 ms