Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sukcesja

w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2003 r.) w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej, Nac ...

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztyn ...

Czy po śmierci męża, z którym prowadziłam działalność gospodarczą w zakresie handlu, działając na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oddzielnie na każdego z małżonków, z której podatek VAT rozliczany był pod numerem NIP męża, mogę kontynuować tą samą działalność gospodarczą?

Działając na podstawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.)w związku z Pani wnioskiem z dnia 17.02.2004 roku w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczenia podatku VAT jako spadkobierca po podatniku, który przed śmiercią był zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku ...

Sukcesja praw i obowiązków w zakresie VAT przy połączeniu się spółek jawnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Ewdencja i identyfikacja podatników zasady posługiwania się NIP - następstwo prawne

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 lipca 2003 r. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm.) - uprzejmie informuje, że: zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, płatników (Dz. U. Nr 142 ze zm.) decyzja o nadaniu NIP podatnikowi nie będącemu osobą fizyczn ...


Czy w związku z sukcesją podatkową Spółka ma prawo do wystąpienia o zwrot kwoty VAT wykazanej w pozycji "Kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc" ostatniej deklaracji VAT-7 Spółki przejętej, której byt prawny ustał? Czy w celu uzyskania przedmiotowego zwrotu należy złożyć deklarację VAT-7 za miesiąc następujący po miesiącu połączenia spółek, w imieniu Spółki przejmującej z wykazaną w pozycji "Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji" sumą kwot wykazanych do przeniesienia w ostatnich deklaracjach Spółek?

Na podstawie art. 494 ustawy z dnia 15.09.2000r Kodeks spółek handlowych (Dz.U.Nr 94 poz.1037 ze zm.) spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Zasada sukcesji została również uregulowana w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art.93 §1 w/w ustawy osoba prawna pows ...

Kto w zaistniałej sytuacji składa deklaracje VAT-7 za miesiąc maj?Ponieważ Jednostka świadczy usługi transportowe, dla których ma miejsce szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla części usług wykonanych w miesiącu maju obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie dopiero w m-c czerwcu. Kto w tej sytuacji ma obowiązek ujęcia w deklaracji zarówno podatku naliczonego jak i należnego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Jednostki z dnia 24.05.2 ...

Jakie są skutki sukcesji praw i obowiązków w zakresie podarku VAT przy połączeniu spółek?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.04.2004 r. (doręczone w dniu 30.04.2004 r.) z zakresu podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14 a, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest ustalenie, czy przejęcie w drodze inkorpora ...

Czy Spółka, amortyzując środek trwały po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej (posiadającego status zakładu pracy chronionej, na który to środek osoba fizyczna otrzymała z PFRON-u dotację (zwrot kosztów zakupu), jest zobowiązana do stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu Podatnika, przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną (posiadające status zakładu pracy chronionej) z dniem 1 stycznia 2004r. zostało jako całość wniesione aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest również zakładem pracy chronionej. Jednym z elementów składowych aportu była maszyna, której zakup w 2003r. został ...

Jakie skutki w sferze podatku od towarów i usług spowoduje dla podatnika dokonanie darowizny całego przedsiębiorstwa w ujęciu przedmiotowym?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 18.03.2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 12.05.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnienie dotyczy stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 maja 2004 r. Zgod ...

Generowanie strony w 12 ms