Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaprzestanie działalności

w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2003 r.) w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej, Nac ...

Czy mogę dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych praw autorskich za miesiące, w których działalność jest zawieszona oraz za miesiąc, w którym działalność prowadzona jest tylko przez kilka dni ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu do Urzędu 15.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Czy otrzymane po zakończeniu działalności spółki, koszty procesu oraz odsetki od nieterminowych zapłat za wystawione faktury będą stanowiły przychód spółki i w jakim terminie należy go rozliczyć?

Zlikwidowanie spółki nie zmienia kwalifikacji źródła uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane ...

Czy koszty związane z utrzymaniem niewykorzystanej nieruchomosci, przeznaczonej na sprzedaż takie jak amortyzacja, podatek od nieruchomości, dozór mienia, energia, drobne remonty stanowią koszt uzyskania przychodu ?

Odpowiadając na pismo Spółki złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje : z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest właścicielem ...

Czy można odliczyć podatek naliczony powstały z zakupów w poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej z chwilą założenia innej działalności gopodarczej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004 r. uzupełnione w dniu 13.04.2004 r. – które potraktowano jako wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wyjaśnia: Decyzją z dnia 14.10.2003 r. określono Panu wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za I ...

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku zakończenia działalności gospodarczej i przekazania przedmiotowego samochodu do użytkowania w działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka.

Podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i zamortyzowany po pięciu latach eksploatacji Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – zwanej dalej ustawą VAT – po ...

Związek nie prowadzi działalności czy w tej sytuacji może być zwolniony ze składania deklaracji CIT-2 i zeznania rocznego CIT-8

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926z późn. zm.) na pismo z dnia 05.02.2004r. (uzupełnionego pismem z dnia 23.02.2004r.) informuje, że interpretacja Związku przedstawiona w w/w piśmie jest poprawna. Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od ...


dotyczy konsekwencji podatkowych przekazania wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej nieruchomości będącej własnością spółki

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy, udzielonej w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 1.03.2004 r. pana Alfreda K. w zakresie k ...

W jakim terminie podatnik powinien zapłacić podatek należny wynikający z remanentu likwidacyjnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: Zgodnie z treścią art. 6a ust 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o p ...

Generowanie strony w 3 ms