Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin płatności

działalność w zakresie ubojni zwierząt

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2003 r. (data wpływu 19.11.2003 r.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Jak wynika z treści pisma prowadzicie Państwo działalność w zakresie ubojni zwierząt. Otrzymujec ...


Czy powstaną skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu rezygnacji z prawa naliczania odsetek ustawowych w przypadku otrzymania od dłużnika zapłaty po upływie 30 dni od daty sprzedaży towarów?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma P. „U.” S.A: w R. z dnia 20.01.2004 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniższych wyjaśnień: Spółka ma wątpliwość czy pows ...

Jaką datę należy przyjąć jako datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, za które to usługi faktury dla odbiorców wystawiane są miesięcznie w następnym miesiącu po wykonaniu usługi?

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „W.”, pismem z dnia 9.01.2004 r. (znak: SPT-33/Ł/2004), zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższ ...


Dotyczy zasad odliczania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

W związku z wyjaśnieniem Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego z dnia 07 kwietnia 2004r. Nr I-3/423/35/SK/2004 w sprawie zasad odliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną informację i wyjaśnia co następuje: Konsekwencją ...

Termin płatności podatku od towarów i usług wyznacza art. 26 ustawy, jest nim 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Prawidłowo w rewizji nadzwyczajnej wskazano, że początkowy termin przedawnienia wyznacza dzień 31 grudnia roku, w którym podatek winien zostać zapłacony, a nie dzień 26 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, jak przyjął NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 października 2001 r. uchylił decyzję Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie podatku od towarów i usług w części dotyczącej podatku za lipiec, wrzesień, październik 1994 r., w pozostałej części skargę oddalił. Zaskarżoną decyzją z dnia 27 marca 2000 r. Nr PP - 732-2-19/2000 Izba Skarbowa w Olsztynie utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbo ...

W zaistniałej sytuacji Podatnik ma wątpliwości odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych duplikatów faktur oraz czy powinno to nastąpić poprzez korektę rozliczenia z roku 2002 czy też poprzez ich zaewidencjonowanie najpóźniej w sierpniu bieżącego roku (2003).

Stan faktyczny W czerwcu 2003r. Podatnik otrzymał wezwanie do zapłaty należności wynikających z trzech faktur z dnia 30.04.2002r. dokumentujących zakup usług telekomunikacyjnych z terminem płatności określonym na dzień 11.06.2002r.Ponieważ Podatnik nigdy nie był w posiadaniu w/w faktur, wystawca na wniosek Podatnika przesłał mu wystawione w dniu 09.07.2003r. ich duplikaty, które Podatnik otrzyma ...

Kiedy można odliczyć VAT naliczony od faktury dokumentującej czynsz z tytułu umowy leasingowej samochodu ciężarowego z wymaganą homologacją producenta lub importera? Czy w przypadku usług leasingowych ma znaczenie dla odliczenia podatku naliczonego określony w niej termin płatności?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pana zapytaniem z dnia 16.03.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu dnia 17.03.2004 r. w sprawie terminu odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej czynsz z tytułu umowy leasingowej samochodu ciężarowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, opierając się na ...

Zapytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy Spółka jest nabywcą usług medialnych i usług najmu.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ) w związku z zapytaniem Spółki w sprawie interpretacji dotyczącej rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu usług medialnych i usług najmu, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wyjaśnia jak niżej: Z opisanego w przedmiotowym piś ...

Generowanie strony w 12 ms