Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zeznanie podatkowe

- dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia wydatków na studia podyplomowe osoby bedącej na urlopie wychowawczym przy łącznym opodatkowaniu małżonków.

Urząd Skarbowy w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (data wpływu 21.10.2003 r.) uprzejmie wyjaśnia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pani zatrudniona w wydawnictwie na stanowisku korektorki a obecnie jest na urlopie wychowawczym. Chciałaby Pani z ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Mój mąż otrzymuje rentę, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z wyrokiem sądu ja otrzymuję 25% renty, natomiast mąż pozostałe 75%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował mnie, że rentę, którą otrzymuję należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić od niej podatek. Czy otrzymywana renta podlega opodatkowaniu i czy należy ją wykazać w zeznaniu rocznym?

Z Pani pisma wynika, że mąż otrzymuje rentę. Jest ona wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanej kwoty. Zgodnie z wyrokiem sądu mąż otrzymuje 75% renty a Pani pozostałe 25%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako organ rentowy, pobiera zaliczki na podatek dochodowy od 75% renty, którą otrzymuje mąż. Natomiast Pani zostaje wypłacona kwo ...


Jak należy prawidłowo sporządzić informacje PIT-11 i PIT-40 za 2003r. dla pracowników, w szczególności, jak wykazać koszty uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004r. informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej reguluje art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy ...

Czy pracując u jednego pracodawcy na cały etat i 1/2 etatu mogę w rocznym zeznaniu podatkowym za 2003r. odliczyć podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 1.799,37 zł ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.02.2004r.) informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej od kilku zakł ...

Dotyczy obowiązku składania oraz sposobu sporządzania przez przedstawicielstwa osób zagranicznych w Polsce deklaracji CIT-2 i zeznań CIT-8, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.)

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście Nr PB2/ 423/1/03/MK z dnia 06.02.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacj a podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, kierując się informacją Ministerstwa Finansów, otrzymaną w od ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogę dokonać rozliczenia pozostałych dochodów z żoną ? Pragnę nadmienić, iż z tytułu działalności gospodarczej nie uzyskałem w 2003 roku żadnych przychodów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r. informuje: Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym (złożo ...

Czy pracownik zatrudniony od 01.06.2003r. ma prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. kosztów uzyskania przychodów za 7 miesięcy, pomimo że wynagrodzenie za pracę otrzymuje dopiero po upływie każdego przepracowanego miesiąca ?

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że: zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty po ...

Czy wymagane jest formalne zgłoszenie do Urzędu Skarbowego darowizny w kwocie wolnej od podatku (kwota darowizny 9.600,00 zł, kwota wolna od podatku 9.637,00 zł)?

W związku z pismem z dnia 17.12.2003 r. (wpływ do Urzędu 29.12.2003 r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku ...

Generowanie strony w 12 ms