Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Agencja Mienia Wojskowego

- dotyczy budowy budynku mieszkalnego oraz odliczeń od podatku

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.10.2003 r. uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Pana piśmie wynika, że jest Pan żołnierzem zawodowym, który posiadał stałą kwaterę służbową w garnizonie O. Kwaterę tą zdał Pan do Wojskowej A ...


Czy przysługuje odliczenie od podatku z tytułu wykupu od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (kwatery) mieszkania wraz z częścią przynależnej działki?

W dniu 18 marca 2005r. do tut.Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. Następnie w dniu 04.04.2005r. złożono dodatkowe pismo będące uzupełnieniem do wniosku z dnia 18 marca 2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy zawartego we wniosku wynika, ...

1.Czy amortyzacja mienia nabytego przez Agencję Mienia Wojskowego na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 1a ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (mienie stanowiące własność Agencji Mienia Wojskowego) stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?2.Czy amortyzacja mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego, o jakim mowa w art. 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 13.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:1.czy amortyzacja mienia nabytego przez Agencję Mienia Wojskowego na podstawie art. 8 ust. ...

Czy najemca, dzierżawca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zyskuje status podatnika podatku od nieruchomości w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 lit "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2008 r. w indywidualnej sprawie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a m ocenić, że stanowisko Oddziału Regionalnego Wojskowej A ...

Stawka podatku VAT dla budynków mieszkalnych należących do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 17 ms